تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر‌‌الگوهای تدریس بدیعه‌‌پردازی ودریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسرسال اول متوسطه شهرهمدان درسال تحصیلی91-90 است. برای انجام پژوهش از روش شبه‌آزمایشی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تمامی دانش‌آموزان پسر است که در سال تحصیلی91-90 در مدارس متوسطه ناحیه یک شهر همدان، در پایه‌ی اول اشتغال به تحصیل داشتند. حجم جامعه‌ی آماری 2525 نفر می باشد. حجم نمونه در این پژوهش، تعداد 30 نفر که در گروه های آزمایشی 1و2 جایگزین و با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده انتخاب وجهت سنجش خلاقیت از پرسشنامه سنجش خلاقیت جمال عابدی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف‌استاندارد و  MANCOVA به وسیله‌ی بسته‌ی نرم افزار آماری18 SPSS تحلیل شدند. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش به شرح زیر است: روش بدیعه‌پردازی بر خلاقیت کلی دانش‌آموزان تأثیر بیشتری نسبت به روش دریافت مفهوم دارد. روش بدیعه‌پردازی بر سیالی تفکر دانش‌آموزان تأثیر بیشتری نسبت به روش دریافت مفهوم دارد. روش بدیعه‌پردازی بر میزان ابتکار دانش‌آموزان تأثیر بیشتری نسبت به روش دریافت مفهوم دارد. روش بدیعه‌پردازی بر انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان تأثیر بیشتری نسبت به روش دریافت مفهوم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of innovative teaching models and the creativity of the concept of male students in the first year of secondary school

نویسنده [English]

  • Hamidreza Moradi Rastegar
M.A of Islamic Azad University Hamedan Branch, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of innovative teaching models and receiving of Hamadan in Thsyly91-90 is on student creativity Psrsal the junior high school. The study used a quasi-experimental methods. The population of all students in secondary schools in district one boy who Thsyly91-90 in Hamadan, were enrolled in the first grade employment. Size population of 2525 people. The sample size in this study, 30 patients in groups 1 and 2 and replace using multi-stage cluster sampling and simple random direction Jamal Abedi creativity questionnaire was used to measure creativity. Data using descriptive and inferential statistical methods such as mean, standard deviation, and MANCOVA by 18 SPSS statistical software package was analyzed. The most important findings are as follows: Innovative teaching method based on the overall creativity of students is more effective than the way you get the concept. Innovative teaching method on students' thinking more effective than using a fluid receiving means. Innovative teaching method more effective than the method on the initiative of students receiving means. Innovative teaching method more effective than the method flexibility for students receiving means.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Model
  • innovative
  • receiving
  • Concept
  • creativity
  • student