بررسی عوامل شاداب سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در شاداب سازی مدارس دورۀ ابتدایی استان مازندران از دیدگاه روانشناسی است. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعۀ آماری شامل دانش آموزان، مدیران، معلمان ، مربیان تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و اولیای دانش آموزان است. حجم نمونه متناسب با حجم جامعه و با استفاده از جدول مورگان شامل 300 دانش آموز، 120 مدیر، 270 معلم ، 120 مربی تربیتی و200والدین به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که عوامل فیزیکی و آموزشی مورد بررسی در شاداب سازی مدارس مؤثر می باشند ولی بین نتایج آنان تفاوت معناداری مشاهده میشود به این صورت که از نظر دانش آموزان عوامل فیزیکی دارای بیشترین و عوامل مدیریتی دارای کمترین میزان تأثیر در شاداب سازی مدارس و از نظر اولیای مدرسه عوامل فیزیکی دارای بیشترین و عوامل آموزشی دارای کمترین میزان تأثیر در شاداب سازی مدارس هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviews of rejuvenating schools on student achievement

نویسندگان [English]

  • Nima Arzani 1
  • Hamid Darvih 1
  • Mosayeb Zareiean 2
1 Islamic Azad University tonekabon Branch, Tonekabon,Iran
2 Islamic Azad University Jahroom Branch, Jahroom,Iran
چکیده [English]

This study examines the factors contributing to the rejuvenating school preparatory class is psychologically province. The research method is descriptive survey. The population consisted of students, administrators, teachers, educators and parents Department of Education province students. The sample size proportional to population size and using Morgan table 300 high school students, 120 managers, 270 teachers, 120 educators and 200 parents were selected using stratified sampling. This tool is a questionnaire.Juicy least affected in terms of schools and school authorities and educational factors with the lowest physical factors have the most impact in rejuvenating schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rejuvenating
  • Primary Schools
  • academic achievement
  • Students