ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ومدیران آموزش وپرورش شهرستان گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،گرمسار، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی وضعیت شادی ونشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ومدیران آموزش وپرورش شهرستان گرمسار است که در آن به بررسی  ابعاد و مؤلفه های شادی ونشاط در مدارس ابتدایی پرداخته شد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد.جامعه آماری در این تحقیق شامل تمام معلمان و مدیران مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار است که تعداد آنان 360 نفر میباشد. وبرای نمونه گیری از روش  نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد بنابراین تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان به صورت تقریبی 186 نفر در نظر گرفته شد. در این تحقیق تعداد 186 عدد پرسشنامه به صورت تصادفی در بین مدیران و معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسارتوزیع و جمع آوری شد. از 186 پرسشنامه توزیع شده، 180پرسشنامه‌ی کامل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  در این تحقیق از پرسشنامه بسته استفاده شده است پرسشنامه از نوع محقق ساخته است.  و در سؤال‌های پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس لیکرت 5 گزینه ای استفاده شده. ضریب آلفای کرونباخ کل سؤال‌های پرسشنامه 806/0 تعیین شداز آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه، از آزمون t تک نمونه وtدو نمونه وابسته برای رد یا تایید فرضیات تحقیق، آزمون فریدمن برای رتبه بندی، و از آزمون tمستقل و آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) برای بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد همه مؤلفه های ایجاد شادی و نشاط در مدارس ابتدایی شهرستان گرمسار از جمله مؤلفه های فیزیکی، آموزشی، فردی و عاطفی از دیدگاه مدیران و معلمان وجود دارد تمامی عوامل و مؤلفه های ایجاد شادی و نشاط مدارس در سطح مطلوب قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the current situation from the perspective of teachers in primary schools managers’ happiness education Garmsar city

نویسندگان [English]

  • Hamid Shafizadeh 1
  • Mahboube Akbari 2
1 Faculty of Education and Psychology, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 M.A of Educational Management
چکیده [English]

The purpose of this research is to assess the happiness and mirth on elementary schools in the view of teachers and managers of the Garmsar's "training and educating" organization, in which studies on aspects and elements of happiness and mirth has been done. The research is applicable in the purpose aspect, and descriptive-survey in the research method.The statistical society in this research includes all of the teachers and managers of the elementary level in Garmsar which reaches something about 360 persons. For sampling it has used the simple random sampling, so the number of the samples by using the "Morgan", was considered approximately 186 persons. In this research 186 questionnaire have spread and then collected randomly among managers and teachers of the elementary school level of Garmsar. From all 186 spreaded questionnaires, 180 ones have analyzed completely. In this research it has been used "closed" questionnaire and the researcher himself prepared the questions of it. In the questions of questionnaire which has used for assessing the primary variables, it has used the 5 choice "Likert" scale. The alpha factor of "Kronbakh" of the whole questions of the questionnaire 0.806 has determined.It has used the "kronbakh" 's alpha for deliberation of the questionnaire's reliability, the "kolmogroph- smirnoph" 's test for checking if the society is normal or not, the single sample "t" and double sample "t" for deny or accept of the hypothesizes of the research, the "freadman" test for ranking, and the independent "T" test and analyzing variance (ANOVA) test for reviewing the role of demographic variables. The results of research showed that all of the happiness and mirth elements in elementary schools of Garmsar like physical, educational, personal, and emotional factors exists from the teachers and managers point of view. All of the elements and factors of creating happiness and mirth in schools are at the fair level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness and mirth
  • Elementary schools
  • teacher