ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر تعیین رابطه بین پنج عامل شخصیت و انگیزش درونی با خودکارآمدی و همچنین امکان پیش‌بینی خودکارآمدی بر اساس دو متغیر فوق بود. پژوهش به روش توصیفی و با طرح همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضاء هیات علمی جهاد داشگاهی(حدود 600 نفر) بوده و نمونه آماری آن بر اساس فرمول کوکران و با ضریب اطمینان 95% برابر با 234 نفر برآورد شد. فرم‌ها بین تمام اعضاء و به طرق گوناگون توزیع گردید و نهایتا 245 نفر در تحقیق مشارکت کردند، که 32.1 درصد را خانم‌ها و 67.9 درصد را آقایان تشکیل دادند. برای گردآوری داده‌ها از سه ابزار پنج عامل بزرگ شخصیت(فرم کوتاه)، سیاهه رجحان شغلی آمابایل و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شد. یافته ها نشان داد ابعاد شخصیت و انگیزش درونی، بطور کلی با خودکارآمدی رابطه داشتند. رابطه بین روان رنجورخویی با خودکارآمدی منفی و معنی‌دار و رابطه سایر ویژگی های شخصیتی (برون گرایی، انعطاف‌پذیری، سازگاری و مسئولیت‌پذیری) و انگیزش درونی با آن مثبت و معنی‌دار بود. رگرسیون چندگانه به روش همزمان نشانگر همبستگی نسبتا قوی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق بود. و همچنین مشخص شد که 51.8 درصد از خودکارآمدی را این متغیرها تبیین می‌کنند. یافته‌های مطالعه حاضر رابطه بین شخصیت و انگیزش درونی با خودکارآمدی و امکان پیش‌بینی خودکارآمدی بر اساس این دو متغیر را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between personality traits and intrinsic motivation and self-efficacy faculty members (SID)

نویسندگان [English]

  • javad rahmani dolat abad 1
  • fateme golshani 2
  • soozan emamipoor 2
  • fariba hasani 2
1 MSc, Faculty of Psychology & Social Sciences, central Tehran branch, Islamic Azad University , Iran
2 Associate Professor, Faculty of Psychology & Social Sciences, central Tehran branch, Islamic Azad University , Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between five factors of personality and intrinsic motivation, self-efficacy and self-efficacy also forecast was based on two variables. This descriptive study was conducted with a cross. The study population included all faculty members of the University Jihad (about 600 people) and the sample based on the sample of 234 people was estimated to be 95%. Frm‌Ha were distributed among all members and in different ways, and ultimately 245 people participated in the study, which is 32.1 percent female and 67.9 percent male-formed. Big Five Personality tool for gathering data (short form), log Mabayl job preferences and general self-efficacy questionnaire was used Scherer. Results showed that personality dimensions and intrinsic motivation, general self-efficacy had a relationship. Self-negative and significant relationship between neuroticism and relationship with other personality characteristics (extroversion, flexibility, adaptability and responsibility) and intrinsic motivation to be positive and significant. Simultaneous multiple regression indicates a relatively strong correlation between independent variables and the dependent variable. And found that 51.8 percent of the efficacy of these covariates addressing. The findings of this study the relationship between personality and intrinsic motivation, self-efficacy and self-efficacy based on these two variables confirmed the possibility to predict the screw.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • intrinsic motivation
  • self-efficacy
  • suitability
  • Research