رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی بطور معمولی بر فرآیند محتوای خانواده شرکت توزیع نیروی برق شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی به طور معمولی بر فرآیند و محتوای خانواده کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز بررسی گردید. جامه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی می باشند که 588 نفر بودند. طرح تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه پژوهش 150 نفر از کارکنان را تشکیل می دهد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها پس از تعیین روایی و پایایی از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری که توسط قاسم زاده (1384) تهیه شده و از فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان، بهداشت جهانی و نیز پرسشنامه فرایند و محتوای خانواده که توسط سامانی (1387) تهیه شده است استفاده گردید. برای تحویل دادهها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج نشان دادند که ابعاد کیفیت زندگی کاری دارای قدرت پیش بینی معنا دار برای متغیر فرایند می باشد. و نیز کیفیت زندگی کاری دارای قدرت پیش بینی برای متغیر محتوای خانواده می باشد. و ابعاد کیفیت زندگی به طور معمولی دارای قدرت پیش بینی برای فرایند و محتوای خانواده می باشد و نیز بعد سلامت روان که یکی از ابعاد کیفیت زندگی بطور معمولی است دارای قدرت پیش بینی برای فرایند و محتوای خانواده نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the quality of working life and quality of life are typical of the process of family content Shiraz Electricity Distribution Company

نویسنده [English]

  • Hoda Malekzadeh
Islamic Azad University marvdasht, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

In this study, the relationship between the quality of working life and quality of life normally Family Process and Content Distribution Company employees Bargh Shiraz were investigated. The study included all government employees and contractors are garments that 588 people. The research is correlational. The sample consisted of 150 randomly selected employees that were formed.has been used. To deliver the data, Pearson correlation, regression analysis was used. The results showed that QWL has significant predictive power for variable process. And the quality of working life has predictive power for variable content is family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of working life
  • Quality of Life
  • as usual
  • the family content