پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی

2 استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار می‌باشد. بدین‌ منظور تعداد 88 نفر از نوجوانانِ بزهکار شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس هوش هیجانی (سالوی و همکاران، 1995) و چک ‌لیست نشانگان رفتاری (دراگوتیس و همکاران، 1973) بر روی آنان اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که نشانگان رفتاری بزهکاران را می توان از روی هوش هیجانی آنان پیش‌بینی کرد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، نوجوانان بزهکاری که هوش هیجانی بالاتری داشتند از نشانگان رفتاری (حساسیت بین شخصی، روان‌ پریشی و شکایت جسمانی) کمتری برخوردار بودند، ولی بزهکارانی که هوش هیجانی پایین تری داشتند از نشانگان رفتاری بیشتری برخوردار بودند، تلویحات نظری و کاربردهای عملی یافته ها در اصل مقاله  شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predict Behavioral Symptoms from Emotional Intelligence in Delinquent Adolescents

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Haddadi Kuhsar 1
  • Bagher B. Ghobari 2
1 Health Psychology, University of Kharazm
2 Professor, University of Tehran
چکیده [English]

This study examined predicts behavioral symptoms from emotional intelligence in delinquent adolescents. In this study 88 from delinquent adolescents were voluntarily selected. They completed the measures of Trait Meta-Mood Scale (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, & Palfai, 1995), and Behavioral Symptoms Checklist90-R (Derogatis et al., 1973). Analysis of data with utilization of multiple regression analysis revealed that behavioral symptoms of delinquent adolescents can be predicted from the emotional intelligence. Moreover, data revealed that delinquent adolescents with higher in an emotional intelligence were lower in behavioral symptoms (interpersonal sensitivity, psychoticism and somatization). Theoretical implication and practical application of the finding are discussed in the original paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Behavioral Symptoms
  • Delinquent Adolescents