پیش بینی افسردگی از طریق سبک های اسنادی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 کارشناس ارشد گروه روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی افسردگی از طریق سبک های اسنادی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان می باشد. در این پژوهش همبستگی ،تعداد 200 دانشجو به روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد پزشکی تهران انتخاب گردید، سپس با استفاده از سیاهه افسردگی بک(BDI)،پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه سبک های اسناد سلیگمن (ASQ )مورد سنجش قرار گفتند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه ،تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تی گروه های مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از بین ابعاد سبک های اسنادی ،سبک اسناد درونی و سبک اسناد پایدار در رویدادهای منفی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار افسردگی بود. جهت گیری مذهبی درونی پیش بینی کننده منفی و معنی دار افسردگی بود. علاوه بر این، آزمون t مستقل نشان داد گرایش مذهبی دخترها بطور معناداری نسبت به پسرها بیشتر است. علاوه بر آن میانگین نمرات افسردگی دخترها بطور معناداری بالاتر از پسرها بود ،همچنین تفاوت میانگین نمره های سبک های اسناد درونی، کلی و پایدار در رویدادهای منفی و مثبت به طور همزمان بین دو گروه پسران و دختران معنادار نبود. از نتایج اینگونه می توان استنباط کرد که سبک های اسنادی و جهت گیری مذهبی از مهمترین عوامل پیش بینی کننده و مؤثر در افسردگی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predict Depression in College Students through Attributional Style and Religious Orientation

نویسندگان [English]

  • Mina Mojtabaie 1
  • Nahid Takafou 2
1 Assistant Professor. Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
2 Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

This study aimed to predict depression in college students through attributional style and religious orientation. In this correlational research, 200 students were selected among all undergraduate students from Azad Medical University of Tehran using multi-stage sampling method. Then the subjects were examined using the Beck Depression Inventory (BDI), Allport's religious orientation questionnaires and Seligman Attributional Style Questionnaire (ASQ). Data were analyzed using pearson correlation, multiple regression analysis, multivariable analyze of variance and t-tests. The results showed that intrinsic attributional style and table attributional style in negative events were predictors of significant and positive depression. Intrinsic religious orientation was significant negative predictor of and depression. In addition, independent t-test showed that religious affiliation in females was significantly more than males. In addition, depression scores in females were significantly higher than that of males; furthermore, the difference between mean scores of intrinsic, global and stable attributional styles in positive and negative events simultaneously between females and males was not significant. The results imply that attributional style and religious orientation are of the most effective predictors of depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • Attributional Style
  • Religious orientation
  • Students