پیش بینی اختلال خوردن فرزندان از روی مولفه های سلامت عمومی و نگرش به تغذیه مادران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه روانشناسی، واحد تنکابن،دانشگاه ازاد اسلامی،تنکابن،ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد تنکابن،دانشگاه ازاد اسلامی،تنکابن،ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، واحد تنکابن،دانشگاه ازاد اسلامی،تنکابن،ایران

4 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن،دانشگاه ازاد اسلامی،تنکابن،ایران

چکیده

یکی ازاختلالات نسبتا شایع روانپزشکی که عمدتا درانتهای نوجوانی وجوانی درافرادمشاهده میگردد،اختلالات تغذیه ای است که توسط الگوی غیرطبیعی خوردن و تحریف شناختی درارتباط باغذاوسلامت والدین مشخص میگردد.هدف ازاین مطالعه تعیین رابطه وپیش بینی سلامت عمومی ونگرش به تغذیه مادربانگرش به تغذیه فرزندان دخترآنها بوده است. مواد و روش ها:دراین مطالعه توصیفی ازنوع همبستگی،250دانش آموزدختر مقطع دبیرستان به همراه مادرانشان درشهرگنبدکاووس به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب وبه پرسش نامه های  سلامت عمومی (GHQ-28) ونگرش به تغذیه (EAT-26)پاسخ دادند.برای تجزیه تحلیل اطلاعات ازروش های آمارتوصیفی،آماراستنباطی(تحلیل رگرسیون چندمتغیره) مدل استپوایز استفاده شد. نتایج نشان دادتمام  مولفه های اختلالات خوردن فرزندان دختربا  سلامت عمومی  و نگرش به تغذیه مادران رابطه معناداری دارند که این معناداری در مولفه های اختلالات خوردن و نگرش به تغذیه بیش از دیگر متغیر ها بود ودراین بین مولفه نگرش به تغذیه، متغیر(عادت غذایی) مادر مفیدترین پیش بینی کننده برای متغیر ترس از بلوغ فرزندان دختربود.در دومین معادله مولفه نگزش به تغذیه مادران ،متغیر(کنترل دهانی)مفید ترین پیش بینی کننده برای بی اعتمادی بین فردی در فرزندان دختر بود. درنهایت مجددا مولفه نگرش به تغذیه مادران متغیر(کنترل دهانی) توانست به عنوان مفید ترین پیش بینی کننده برای متغیر کمالگرایی وارد معادله شود.درمجموع نگرش به تغذیه نسبت به سلامت عمومی مادر توانست متغیر های اختلالات خوردن فرزندان  را پیش بینی نماید. وضعیت سلامت اعضای خانواده به خصوص مادر ونگرش های آنها به چگونگی تغذیه می تواندبر وضعیت بدنی وخوردن فرزندان تاثیرداشته باشدوهمچنین الگوهای صحیح وکارآمددرخانواده می تواندرهگشای سلامت روانی وجسمی این افرادباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictive factors of eating disorders on general health and nutrition attitudes of children of mothers

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Zarbakhsh Bahri 1
  • ر Shahbazi 2
  • Sahar Shahri 2
  • Lida Shamsazar 2
  • Masoome Shahri 3
  • Solmaz Rahbar Farzami Hagh 4
1 Department of Educational Science and Psychology, tonekabon Branch, Islamic Azad University, tonekabon, Iran
2 M.A of Clinical Psychology, Faculty of Humanity, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 M.A of Educational Management, Faculty of Humanity, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
4 M.A of Information Science and Knowledge, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

One of the prevalent psychological disorders, mostly in the late teens and young hood is nutritional disorders, that characterized by abnormal eating patterns and cognitive Impairment related to nutrition and health. The research aims at finding out the relation between mothers’ general health and nutrition attitude with their female children’s nutrition attitude and Its Prediction power.In this descriptive study of a correlation type, 250 female students and their mothers were selected in Gonbad Kavous city through cluster random sampling. The data gathered by the General Health Questionnaire (GHQ-28), the Eating Attitudes Test (EAT-26). The data gathered were analyzed through Correlation test and multivariate regression, was used model Stepwise.The results showed that all components of public health and nutrition attitudes of mothers and eating disorders in children a significant relationship with the meaningful factors for eating disorders and nutrition attitudes than other variables, and in the attitude to power of a variable (used Food), the mother of the most useful predictor variable for fear of puberty daughter. In the second equation attitude to feeding mothers variable (oral control) the most useful predictor of interpersonal distrust daughter. Finally back attitude to mothers fed variable (oral control) would be the most useful predictor variable in the equation. In total perfectionist attitude toward public health nutrition mother variables could predict children's eating disorders. The family’s status of general health specifically that of the mother as well as the family members’ nutrition attitudes can be effective on children’s body forms and their dietary.

ر

کلیدواژه‌ها [English]

  • eating disorders
  • mental health
  • maternal nutrition attitudes