رابطه تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد روانشناسی تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه در سال تحصیلی 94 – 1393 بود. برای این منظور تعداد 200 نفر دانش آموز از سه مدرسه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های تاب آوری کونور و دیویدسون و احساس تنهاییUCLA و خودکارامدی تحصیلی ایلروی و بانتینگ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان متغیرها استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تاب آوری و خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین احساس تنهایی و خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. از طرف دیگر بین تاب آوری و احساس تنهایی دانش آموزان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین 51 درصد از تغییرات و واریانس نمرات مربوط به خودکارامدی تحصیلی، به وسیله ترکیبی از متغیرهای پیش بین یعنی تاب آوری و احساس تنهایی قابل توضیح می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the existing relationship of resiliency and loneliness with academic self- efficacy among male students of high school , in the city of baneh

نویسندگان [English]

  • Hiva Saiedi 1
  • Faribourz Dortaj 2
  • Osama Salimi 1
1 M.A of Educational Psychology, Alameh Tabatabaie, Tehran, Iran
2 Professor of Educational Psychology, Alameh Tabatabaie, Tehran, Iran
چکیده [English]

The  purpose  of  the present  study  is to  analyze  the  existing  relationship  of  resiliency  and  loneliness  with  academic  self- efficacy among  male  students  of  high school , in  the  city  of  baneh  in  the  academic  year  2014- 2015.  Using multistage  cluster  sampling  method, 200 subjects  were  selected  from  among  three  high  school. The  data  was  collected  using  the  resiliency  scale (Conner and Davidson , 2003), loneliness scale ( UCLA, Peplau and Cutrona, 1980)  , and  the  academic  self- efficacy(Mc Ilroy and Bunting, 2002)   Questionnaire. The Pierson’s  correlation  Coefficient  and  Regression  analysis  were  used  to  analyze  the  data. Pierson’s  correlation  Coefficient  showed  positive  relationship  between  resiliency and  academic  self- efficacy r= 64%, and negative  relationship  between  loneliness and  academic  self- efficacy r= -69%, and negative  relationship  between   resiliency  and  loneliness r= - 75%.   The  results  found  that  in  the  regression  models, resiliency  and  loneliness  were  significant  predictors  of  academic  self- efficacy R2= 514%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Self- Efficacy
  • resiliency
  • Loneliness