آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و کارشناس ارزشیابی دانشگاه علوم پرشکی مازندران

چکیده

با نوجه به نقش و اهمیت کارکنان در ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران بر تحقق اهداف آموزشی، بهداشتی و درمانی، دانشگاه باید به دنبال راههایی برای ارتقاء و توسعه نیروی انسانی باشد. قدم اول در این مسیر آگاهی از وضعیت موجود نیروی انسانی از طریق فرایند آسیب‌شناسی می باشد. پژوهش حاضر، به منظور بررسی و آسیب‌شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران براساس مدل سه شاخگی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارشناسان بخش مدیریت نیروی انسانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 78 نفر تشکیل ‌دادند. کل جامعه آماری بدلیل محدود بودن مورد سرشماری واقع شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته با 40 سوال در سه بعد (عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل محیطی) استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید صاحب‌نظران امر رسید و ضریب پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 89/0=α بدست آمده است جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی، رسم نمودار، میانگین، میانه، مد و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج نشان داد که عوامل رفتاری، ساختاری و محیطی در آسیب‌های مدیریت نیروی انسانی نقش معناداری دارند. همچنین عوامل رفتاری بیشترین نقش و عوامل محیطی کمترین نقش را در آسیب‌های مدیریت نیروی انسانی دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Human Resources Management in Mazandaran University of Medical Sciences On the basis three ramifications model

نویسندگان [English]

  • Hoshang Amiri 1
  • Hoshang Amiri 2
  • Ramin Ghadiri 3
1 Associate Professor of Governmental Management, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Ph.D. Student of Governmental Management, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
3 M.A of Educational Management and Expert evaluation University of Mazandaran Medical Sciences
چکیده [English]

Given the role and importance of the headquarters staff in Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services, the goals of education, health care, universities should be looking for ways to promote and develop human resources. The first step in this direction through the process of awareness of the human resources situation is pathological. This study, to investigate and pathology of human resources management at the headquarters of Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services based Three ramifications model done. The aim of this study applied the method is descriptive. The population consisted of all Human Resources Management staff experts Mazandaran University of Medical Sciences, 78 people had formed. The total population for the census were limited.To collect data the researcher made questionnaire with 40 questions in three dimensions (structural factors, behavioral factors and environmental factors) is used. The validity of the tool, which was approved by experts and its reliability by using Cronbach's alpha coefficient 89/0 = α is obtained . To analyze the data descriptive statistics in frequency tables, charts, mean, median, mode, standard deviation and inferential statistics department Kolmogorov-Smirnov test to evaluate the normal distribution of data and To investigate the hypothesis of one-sample t-test was used factor analysis. The results showed that behavioral factors, structural and environmental damage, human resources management have a significant role. The role of behavioral factors and environmental factors have the manpower is minimal role in trauma management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology of human resources
  • Staff employees
  • three dimensional model
  • structural factors
  • behavioral factors
  • Contextual Factors