اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و افزایش تاب آوری کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، مدرس دانشگاه پیام نور کاشمر

3 دانشجوی دکتری روانشناسی ، پیام نور تهران

4 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

طلاق یکی از استرس زاترین رویدادهای زندگی والدین و کودکان است. طلاق والدین مجموعه وسیعی از تغییرات و سازماندهی های مجدد خانواده است که درطول زمان بر سازگاری کودک تاثیر میگذارد .هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان در خانواده های طلاق بر بهبود خودپنداره و افزایش تاب آوری کوکان طلاق 10تا 12 سال بود . روش تحقیق : بدین منظور 25 کودک از خانواده های طلاق انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه ازمایش (13نفر) و گروه کنترل ( 12 نفر ) گمارده شدند . پس از اجرای 15 جلسه برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق دو پرسشنامه SEARS و CSCS بصورت پیش ازمون و پس آزمون اجرا شد . یافته ها : تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق باعث ایجاد تغییر در خودپنداره کودکان در خانواده های طلاق نمیشود اما تاب آوری آنها را افزایش می دهد. این افزایش تاب آوری، در دختران بیشتر از پسران مشاهده شد . نتیجه گیری : بنابراین توجه به مداخلات گروهی و آموزش مهارتهای حل مسئله در برخورد کودکان با مسئله طلاق از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of CODIP on Improvement of Self-concept and Enhancement of Resilience in Children of Divorce

نویسندگان [English]

  • Ali Mashhadi 1
  • S.Atefe Hosieni Yazdi 2
  • Zahra Asemi 3
  • S.Ali Kimyaie 4
1 Associate Professor of Educational Psychology, Firdausi Mashhad University, Mashhad, Iran
2 M.A of University of Psychology, Payam-e-noor University, Kashmar, Iran
3 Ph.D. Student of Psychology, Payam-e-noor University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Educational Psychology, Firdausi Mashhad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Divorce is one of the most stressor events in children and parents life. Divorce is a major changes and reorganization in life that influence on children`s adjustment The main purpose of this study was to investigate the effectivness of Children of Divorce Intervention Program on improvement of self-concept and enhancement of resilience in 10-12 years old chidren of divorce.  For this purpose , 25 children that com from divorced family were selcted and randomly assigned to experimental (N=13) and control (N=12) groups .After 15 sessions of CODIP SEARS and CSCS in pre-post test format admistrated. analyze of data indicated that CODIP result in no change in children of divorce`s self-concept , whereas influences their resilience .females have more enhancment of resilience in comprison with male. .Attention to group programs and training of problems solving skills is important for divorce children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CODIP
  • self-concept
  • Resilience
  • children of divorce