ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان است. به همین منظور، ابتدا بر اساس کتاب بخوانیم دبستان آزمون املا که دارای دو  بخش جمله و واژگان است، طراحی شد. سپس از بین تمام دانش آموزان پایه چهارم دبستان استان کرمانشاه که در سال 92-1391 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد 34 نفر از دانش آموزان عادی و 33 نفر از دانش آموزان پایه چهارم که دارای اختلال املا بودند (این دانش آموزان به علت اختلال املا به مرکز توانبخشی اختلال یادگیری دو شهرستان کرمانشاه و کنگاور ارجاع داده شده بودند) به تصادف انتخاب شدند. آزمون طراحی شده برای آنها به آرامی خوانده می شد و آنها می نوشتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که، میزان پایایی کل آزمون با محاسبه آلفای کرانباخ برابر با  97/0 به دست آمد که پایایی مطلوبی است. به منظور تعیین روایی آزمون از روش تمایز گروهی (مقایسه میانگین دو گروه عادی و دارای اختلال با استفاده از آزمون t‌ دو گروه مستقل) و تعیین نقطه برش و قدرت تمایزگذاری بین افراد عادی و LD با بهره گیری از منحنی راک استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گروه عادی در آزمون تهیه شده 97/16 و میانگین گروه LD،‌ 48/6 از 20 نمره می باشد که تفاوت بسیار چشمگیری با همدیگر داشته و در سطح 05/0 p< معنی دار می باشد. از این رو، روایی آزمون مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and examined the reliability and validity of diagnostic spelling test for students in the fourth grade of elementary school

نویسنده [English]

  • Behrouz Karimi
Associate Professor of Psychology, Payam-e-Noor University
چکیده [English]

Purpose of this study examined the reliability and validity and spelling diagnostic test for fourth grade students is based. To do so, first from read the book based on fourth grade spelling test is that the two parts were designed. The basis of all fourth grade students in Kermanshah were have been studying in 92-1391. 34 normal students and 33 LD students in the fourth grade who were dictated disorder were randomly selected. Test was designed to be read slowly and they wrote them. Data analysis showed that Cronbach's alpha reliability of the total test calculated with 97/0 to the desired reliability is obtained. In order to test the validity of Differentiated groups and the distinction between normal and LD power cut using ROC curve was used. Test results showed that the mean of the normal group was prepared in 16/97and mean group LD, 6/48 score of 20 is considerably different from each other and the p < 0/05 is significant. Hence, the validity of the test was verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Disorder
  • spelling
  • Reliability and validity