اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر در عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کلاس سوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، اصفهان، دانشگاه اصفهان ، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی.

چکیده

  چکیده :هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر بر عملکرد خواندن کودکان نارساخوان دختر کلاس سوم شهر شیراز است. روش این پژوهش تجربی بود. نمونه حاضر در این پژوهش 30 نفر دانش آموزان نارساخوان بودند(15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری مدارس منطقه 3 شهر شیراز انتخاب شدند و در پژوهش به کار گرفته شدند. ابزار پژوهش به منظور گردآوری داده شامل مصاحبه بالینی، فهرست نشانگان نارساخوانی، آزمون خواندن کلاس سوم، آزمون هوش ریون بود.آموزش توجه بر روی گروه آزمایش در 12 جلسه ارائه گردید.نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر ، عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کلاس سوم را به طور معناداری افزایش داد(p≤0/05). در تبیین نتایج می توان گفت از آنجا که کودکان با اختلال خواندن در توجه و تمرکز مشکل دارند آموزش توجه می تواند در کنار مداخلات  دیگر  آموزشی  بر عملکرد خواندن  موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training Attention according to Fletcher's program the Reading Performance of Third class girl students with Dyslexia

نویسندگان [English]

  • Roya Chopan Zeide 1
  • Masomeh Piroz Zijerdi 1
  • Ahmad Abedi 2
1 M.A of Psychology and Education of Gifted Children, University of Isfehan, Isfehan, Iran
2 Assistance professor Psychology and Education of Gifted Children, University of Isfehan, Isfehan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the training program according to Fletcher on the performance of third class girl reading with dyslexia children in Shiraz. This research is an experimental. Sample in this study were 30 students with dyslexia (15 experimental groups and 15 control groups) who were selected by multistage cluster sampling the population of the city school district 3 were used in this study.  The research instrument to collect data included clinical interview, list symptoms of dyslexia, third class reading test, the Raven's Progressive Matrices test. Based on the experimental group. Results of analysis of covariance showed that the 12-session training program according to Fletcher, third class with dyslexia reading performance of female students significantly increased (p≤0 / 05). In explaining the results, we can say that since the children have difficulty with reading disorder of attention and concentration, attention training alongside other interventions are effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dyslexia
  • attention training program Fletcher
  • reading performance