مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی

3 استادیار پژوهشکده علوم غدد و بیماری های متابولیسم

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق و دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه شهرستان بوشهر است. در این پژوهش از روش علی مقایسه ای استفاده شده است. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بوشهر بود. این مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 120 دانش آموز چاق، دارای اضافه وزن و عادی را انتخاب و با استفاده از پرسشنامه خودکارامدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ و عملکرد تحصیلی انجام شد و داده های آن را با آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری مورد آنالیز قرار گرفت. در پژوهش حاضر بین خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان چاق و دارای اضافه وزن و عادی تفاوت معناداری در سطح 001/ وجود دارد. میزان تاثیر وزن «معنادار بودن عملی» برای خودکارآمدی 57/0 بوده است. همچنین بین معدل دانش آموزان چاق، اضافه وزن و عادی تفاوت معناداری در سطح 001/ وجود داشت. ولی بین غیبت های آنها تفاوت معنی داری ملاحظه نشد. نتایج نشان داد که دانش آموزانی که مبتلا به چاقی و اضافه وزن بودند در خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی نسبت به دانش آموزان با وزن عادی، ضعف بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare academic self-efficacy and academic performance between obese and overweight, and normal male students in the high schools

نویسندگان [English]

  • Abbas Anisan 1
  • Soghra Gavam 2
  • Ata Allah Porabasi 3
  • Reza Ensian 4
1 M.A of University of Alame Tabatabaei
2 Associate Professor of Psychology, Allameh Tabatabaie University
3 Associate Professor of Psychology, Allameh Tabatabaie University
4 M.A of University of Shiraz
چکیده [English]

This study academic self-efficacy and academic performance compare between male students of obese and overweight and normal high school of bushehr City. In this study use of causal- comparative method. Statistical population were all high school student bushehr City. This study select 120 obese, overweight and normal student with cluster sampling method and use of Study-efficacy questionnaire Mac Aylrvy Bantyng and academic performance and its data were analyzed with MANOVA and univariate tests. In the present study There are between academic self-efficacy significant difference between obese and overweight and normal student in the levels of Sig= 0/001. Weight effect "action significant" has been 0/57 for self-efficacy. There are significant difference in the average between obese and overweight and normal student in the levels of Sig= 0/001, However, there are not significant difference between their absence. Results showed that students who were overweight or obese had more weakness in academic self-efficacy and academic performance than students with normal weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic performance
  • Academic self-efficacy
  • Obesity