اثربخشی آموزش مداخله ی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مداخله ی شناختی – رفتاری در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری، شامل دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه شهر کنگاور بود که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل بودند. نمونه ی این پژوهش، تشکیل می شد از 30 دانش آموز که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند(هر گروه شامل 15 نفر). سپس از هر دو گروه پیش آزمون (پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر) به عمل آمد. گروه آزمایش 8 جلسه ی آموزشی 60 دقیقه ای به شیوه ی گروهی و به صورت هفته ای یکبار آموزش مداخله ی شناختی- رفتاری را دریافت نمودند و گروه گواه همچنان در حالت انتظار باقی ماند. در پایان، پس آزمون مذکور بر روی هر دو گروه اجرا گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری تحلیل کواریانس چند متغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها با استفاده از روش کوواریانس چند متغیره، نشان داد که آموزش مداخله ی شناختی- رفتاری می تواند تأثیر مطلوبی در کارایی و پیشرفت یادگیرندگان به واسطه ی کاهش اضطراب امتحان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of cognitive- behavioral intervention trainig in decreasing the teenagers’s test anxiety

نویسندگان [English]

  • Maryam Karkhaneie 1
  • Kamran Yazdanbakhsh 2
1 M.A of Psychology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran.
2 Associate professor of the Razi University
چکیده [English]

The current study is done with the purpose of studing the effectiveness behavioral-cognitive intervention training in decreasing the teenagers’s test anxiety. The present study was a qasi-experimental method with pre-test/post test with a  controled group. Statistical population included first grade high school students of  Kangavar city who were studying in the educational year 92-93. sample of  this study was composed of 30 students  who were selected with multi-stage random sampling  method, and were placed in two experimental groups and control groups(each consisted of 15 persons).The current research method was a semi-experimental with a design of  pre-test and post- test with a  controled group. Then,pre-test (Spilberger test  anxiety inventory ) was done for both two groups. The experiment group was received eight 60 minutes training sessions with the group method and behavioral-cognitive intervention once a week and the control group was still waiting. Finally, this aforementioned post-tests were  performed on both two groups. The data using descriptive statistical and multi-variate analysis of covariance, were analyzed.The results of the analyzing the findings by using  multi-variate analysis of covariance showed that the behavioral-cognitive intervention training could  have a desirable effect in efficacy and improvement of  learners  with decreasing  the test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral intervention training
  • test anxiety
  • teenagers’s