رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشیار ورئیس دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار

3 استادیار ومسئول مرکز نظارت وارزیابی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی معلمان زیست شناسی و سلامت روانی دانش آموزان انجام شد . پژوهش با روش: توصیفی – همبستگی ، انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در سال 1393 بودند . تعداد 327 نفردانش آموز به روش تصادفی – طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد وضعیت سلامت روان گلدنبرگ (GHQ-28) وپرسشنامه محقق ساخته مهارت های ارتباطی معلمان استفاده گردید .اطلاعات گردآوری شده جهت بررسی رابطه بین متغییرها با روش آماری همبستگی اسپیرمن تجزیه وتحلیل شد . همچنین بمنظور بررسی همبستگی چندگانه مولفه های مهارت ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان ، ازرگرسیون استفاده شد.یافته ها نشان دادند که بین مهارت ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری (602/0) وجود دارد . مهارت ارتباطی معلمان 39 درصد سلامت روانی دانش آموزان را پیش بینی می کند.همچنین بین هریک ازمولفه های اصلی مهارت ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری دیده شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demographic factors affecting the motivations of suicide by self-burnin (hospitalized in burn unit of zare hospital Sari-Iran)

نویسندگان [English]

  • Mansour Latifi Mehar 1
  • Nader Solimani 2
  • Reza Nouroz Zadeh 3
1 M.A of Educational Management, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran.
2 Assistance Prof. of Educational Management, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran.
3 Associate professor and director of the Center for Monitoring and Evaluation of the Ministry of Science, Research and Technology
چکیده [English]

The focus of this research is on addressing the relations between communication skills of biology teachers and students’ mental health. For this reason, this research incorporates descriptive – correlation method for whole junior high school and pre college students of Varamin in 1393 as a research population statistics. Where sample size includes 327 students that chosen by random-class method. Goldenberg questionnaire (GHQ-28) and researcher prepared teachers’ communication skills questionnaire which are used to gather information. Spearman's correlation method is used to analyze the relations between variables of accumulated information. Furthermore, regression is to be included in the research that enables to study multiple correlations of teachers’ communication skills’ components (e.g. verbal skills, nonverbal skills, listening skills, and feedback skills) with students’ mental health. Findings reveal the direct relation with 0.602 correlation between teachers’ communication skills and students’ health. Also regression forecasts that teachers’ communications skill will bring 39% of students’ mental health. Moreover, direct relation was discovered between teachers’ communication skills’ components. The main finding is improving teachers’ communication skills will result in enhancing students’ mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • verbal skills
  • nonverbal skills
  • listening skills
  • feedback skills
  • and mental health