فرسودگی شغلی در محیط کار و رابطه آن با ویژگیهای شخصیتی کارمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزادسلامی، تهران

چکیده

برخی از مشاغل با تنیدگی های زیادی همراه هستند و این حالت معلول ماهیت آن کار، نوع وظایف و مسئولیت های این گونه شغل هاست. بهداشت روانی، موضوعی دیرینه است و چنان در عمق دنیای امروزی نفوذ کرده است که حتی برای کوچکترین موضوعی در دنیای امروزی باید به آن توجه کرد و راهکاری به وجود آورد تا هر چه بیشتر رعایت شود. این پژوهش ، متشکل از تعداد 1000 نفراز کارمندان دولتی و خصوصی شهر تهران است که در سال 90- 91 با سابقه کار حداقل سه سال و در محدوده سنی (30 تا50 ساله )مشغول انجام وظیفه بودند. در این پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون و پرسشنامة پنج عاملی شخصیت NEO استفاده شد. تحقیقات ماسلاچ و همکارانش به این نتیجه منتهی شد که فرسودگی شغلی یک ساختار چند بعدی است و از 3 مولفه تشکیل شده است که شامل تحلیل یا خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و احساس فقدان موفقیت فردی است که در 22 سوال پراکنده شده اند.  با توجه به متغیرهای مورد مطالعه و داده های جمع آوری شده و به منظور توصیف آنها ، از شاخص های مناسب آمار توصیفی استفاده شده است . در راستای تحلیل‌های استنباطی و آزمون فرضیه‌های تحقیق، از مدل آماری رگرسیون چند متغیری با روش ورود همزمان و همچنین برای مقایسه فرسودگی شغلی و ویژگی‌های شخصیتی 2 گروه از مدل آماری t دو گروه مستقل استفاده شده است. با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان دریافت که عامل روان‌نژندی در ویژگی‌های شخصیتی به عنوان یک عامل زمینه‌ساز در بروز فرسودگی شغلی محسوب می‌شود. در راستای بررسی مقایسه‌ای فرسودگی شغلی در دو گروه  مشاهده شد که بین عدم موفقیت فردی در آنها تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demographic factors affecting the motivations of suicide by self-burnin (hospitalized in burn unit of zare hospital Sari-Iran)

نویسنده [English]

  • Shahrzad Rezaiean
M.A of Psychology, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Some of the many jobs associated with stress and the effect of the nature of the work, duties and responsibilities of their jobs. This study consists of 1,000 delegates, government officials, and especially the city of Tehran in years 90 and 91 with at least three years work experience in the age range (30 to 50 years old) were serving. The Maslach Burnout Inventory and NEO Five-Factor Personality Inventory Jackson and were used. Research and his colleagues Maslach Burnout conclusion that a multidimensional construct and is made up of three components that include analysis or emotional exhaustion, depersonalization and lack of personal accomplishment in the 22 questions have been dispersed. According to the study variables and data collected and to describe them, of appropriate indicators and descriptive statistics were used. According to the findings of research shows that personality traits of neuroticism in as a predisposing factor in the development of burnout is. In order to evaluate and compare the burnout in two groups was observed that there is a significant difference between their lack of personal accomplishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • burnout
  • Workplace
  • Employees