عوامل دموگرافیک مؤثر بر انگیزه های خودکشی به روش خودسوزی (بستری در بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید زارع ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد تنکابن

چکیده

    خودسوزی نیز یکی از روش‌های خودکشی است. بدین ‌گونه که فرد، آگاهانه با آتش کشیدن جسم خود سعی می‌کند رشته‌ی حیات خود را قطع کند. عوامل جمعیت شناختی متعددی می توانند در انگیزه های خودسوزی تاثیرگذار باشند. بدین منظور در این مقاله اثر متغیرهای جمعیتی از قبیل سن، جنس، مهاجرت، وضعیت تاهل، سن ازدواج، مدت ازدواج، ازدواج بار دوم، طلاق، و تعداد فرزندان بررسی گردید. این تحقیق یک مطالعه توصیفی – مقطعی می باشد.  جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی افراد اقدام کننده به خودکشی به روش خودسوزی است که در بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید زارع ساری بستری شده اند. نمونه آماری در این مطالعه همان جامعه آماری است. به عبارتی کلیه سوختگانی که از مهرماه سال 1388 تا مهر 1391 طی 36 ماه به علل گوناگون خودسوزی کرده اند. جمع آوری داده ها و اطلاعات در این مطالعه با مصاحبه فردی و تکمیل پرسشنامه بدست آمده است. بر اساس نتایج این تحقیق،    انگیزه خودسوزی 4/47 درصد بیماران خود سوخته عاطفی بوده است، 6/31 درصد پاسخگویان با انگیزه اقتصادی و 1/21 درصد خودسوخته ها دارای انگیزه روانی بودند.    درباره رابطه بین عوامل دموگرافیک و انگیزه های خودسوزی مطالعه ما نشان می دهد که بین سن، مهاجرت، وضع تاهل، مدت ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد، تعداد فرزندان با انگیزه های خودسوزی رابطه وجود دارد. این تحقیق نشان می دهد که بین جنس و سن ازدواج با انگیزه های خودسوزی رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demographic factors affecting the motivations of suicide by self-burnin (hospitalized in burn unit of zare hospital Sari-Iran)

نویسنده [English]

  • Mehdi Fazli
Faculty member. Department of Educatio , Islamic Azad University ,Tonekabon Branch , Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Abstract self - Burning is also a method of suicide. Thus the individual, informed by burning  their body tries to interrupt her life string. Several demographic factors can affect the motivation of self-immolation. Therefore, in this paper the effect of demographic variables such as age, gender, migration, marital status, age at marriage, during marriage, second marriage, divorce, and the number of children was investigated. This study was a descriptive and  cross - sectional. The population of this study consisted of all the people who committed suicide by self-immolation in the burn hospital admissions are Shaid Zareh Sari. The sample in this study was the statistical community. In other words, all of burned people surveyed from October 2012  (Persian date Mehr 1388 to 1391 )to October 2009 during 36 months for various reasons have immolation. Collecting data in this study were obtained by interview and questionnaire. Based on the results of this study, the motivation of people for self-immolation 47/4 ٪ was emotionally , 31.6 ٪ was economicaly and 21.1 ٪ was psycological motivation. our study about relationship between demographic factors and motives of self-immolation showed that  relationship between age, migration, marital status, duration of marriage, divorce, remarriage, the number of children motivated by self-immolation  were signeficant. Also the result of this study showed that the relationship between gender and age  and self-burning were not signeficant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide
  • self-immolation
  • Demographic factors
  • self-burning motivation