رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی در دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر شهرکرد، انجام شد. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرکرد بود. پرسشنامه های های پژوهش شامل، الگوهای یادگیری سازگار، پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو، پرسشنامه ی اصلاح شده ی سبک اسنادیو پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری بود. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و با آزمون همبستگی وروابط چند گانه آن ها نیز با تحلیل رگرسیون بررسی شد. نتایج نشان داد که از بین ویژگی های شخصیتی، سه ویژگی روان رنجوری، تجربه پذیری و وظیفه شناسی رابطه معنی داری با خود ناتوان سازی تحصیلی داشتند و توانستند، این متغیر را پیش بینی کنند. راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی  نیز با خود ناتوان سازی تحصیلی رابطه معنی داری داشت. نتایج همبستگی در رابطه بین سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی حاکی از معنی داری رابطه سبک اسناد شکست - بعد منبع و موفقیت –بعد منبع با خود ناتوان سازی بود. اما نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین این ابعاد، موفقیت- بعد منبع توان تبیین و پیش بینی خود ناتوان سازی تحصیلی را داشت. در روابط چند گانه همه متغیرهای پیش بین نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، انعطاف پذیری و وظیفه شناسی، راهبرد یادگیری شناختی و فراشناختی و هم چنین سبک اسناد موفقیت بعد منبع، توان پیش بینی متغیر خود ناتوان سازی تحصیلی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between personality traits, learning strategies and attribution styles in students' academic self-handicapping Branch High School

نویسنده [English]

  • Mandana Nazar Shahraki
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between academic self-handicapping with personality traits, learning strategies and attribution styles in students Shahrekords first high school was done. The sample consisted of 200 first year high school students Kurd. The study included questionnaires, consistent learning patterns, NEO Five-Factor Inventory Questionnaire modified Motivational Strategies for Learning Style Inventory was Asnadyv. Research data using SPSS 20 software and correlation test their multiple relations with regression analysis was performed. The results showed that the personality characteristics, three neuroticism, openness and conscientiousness were significantly correlated with self-handicapping school and could not predict this variable. Cognitive and metacognitive learning strategies as well as significant academic self-handicapping. The results of correlation in the relationship between self-handicapping styles documents indicate a significant relationship between documents defeat - after successfully -Bd source and the source of self-handicapping. The results of regression analysis showed that among these aspects successfully integrated power supply after the school was unable to explain and predict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-handicapping
  • personality traits
  • learning strategies
  • styles documents