بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر رضایتمندی از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

     هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی  و جنسی بر رضایتمندی  از تصویر بدن در بین جوانان 15 تا29 سال تنکابن می‌باشد. روش مورد استفاده، پیمایش می‌باشد. جهت عملیاتی‌نمودن تحقیق از تاثیر سه متغیر اصلی شامل؛ سرمایه فرهنگی(تجسم یافته، عینیت یافته و نهادینه شده)، سرمایه جنسی(کسب هویت جدید، جاذبه جنسی، جلوه گری اجتماعی، مهارت های اجتماعی، سرزندگی، تمایزبخشی اجتماعی و تمایلات جنسی) و سرمایه اجتماعی(، اوقات فراغت، مقبولیت اجتماعی، فشار اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی) بر متغیر رضایتمندی از تصویر بدن جوانان(کنترل وزن ،دست‌کاری پزشکی ومراقبت‌های بهداشتی و آرایشی)  می باشد  . جامعه آماری این تحقیق را 36289 نفر جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان تنکابن در سال 1393 تشکیل می‌دهند . برای تجـزیـه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون چند متغیره صورت گرفته است. شاخص‌های پژوهش نشان می‌دهد که دست یافتن به سرمایه های اجتماعی، جنسی و فرهنگی(بعد تجسم یافته) در دهه اخیر، زندگی جوانان را در رسیدن به هدف‌هایشان پیوند زده و فرهنگ‌های ویژه جوانان را جهانی کرده است، طوری که، همه افراد زیر 30 سال در تمامی طبقات اجتماعی را به خود جذب می‌کند. و به عبارت دیگر گروه‌هایی از جوانان که وجه مشخصه آنان باورها، ارزش‌ها و هنجارهای خاص در مقابل فرهنگ مسلط یا نظم اجتماعی حاکم باشد، فرهنگ ویژه جوانان را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of impact of Cultural and Social and Erotic capital on body Image among the youth of ages 15 to29 years old in city of Tonkabon

نویسندگان [English]

  • yaghob karamipour 1
  • Reza Esmaeili 2
  • Mansour Haghighatian 3
1 PhD student in Sociology Social Issues Islamic Azad University Branch Dahaghan, Iran
2 Professor of sociology Islamic Azad University Branch Dahaghan, Iran
3 Associate of sociology Islamic Azad University Branch Dahaghan, Iran
چکیده [English]

     The study examines the impact of social and cultural capital of satisfactory sexual body image among young people 15 to 29 years, the Branch. The method of navigation. To investigate the effect of three main variables include the operational, cultural capital (embodied, objectified and institutionalized), sexual capital (business identity, sexual attraction, beautifying social, social skills, vitality, social Distinction and sexuality) and social capital (, leisure, social acceptance, social pressure, social trust and social participation) are changing body image satisfaction of youth (weight control, manipulation of medical health-care and cosmetics) is. The population of the survey, 36,289 young people aged 15 to 29 make up the city Branch in 1393. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used to test the hypotheses using correlation, multiple regression analysis was conducte،  persons under 30 years in all social classes to absorb. In other words, youth groups are characterized by their beliefs, values and norms of the dominant culture or social order prevail, especially youth culture forms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • Curriculum
  • Students.Cultural capital
  • Social Capital
  • Gender capital
  • body image
  • Appearance Image