ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 آموزگار شهرستان بابل

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تمرکز بر نقش برنامه‌های درسی در آن می‌باشد. مهارت‌های زندگی مورد نظر دراین پژوهش؛ مهارت‌های بین فردی و ارتباطات اجتماعی، مهارت های ذهنی و شناختی، مهارت‌های فردی و زیستی و مهارت شهروندی می‌باشد. روش انجام تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. از پرسشنامه نیز جهت جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. نتایج حاصل ازاین تحقیق حاکی ازآن است که تاحدی مهارت‌های بین فردی و ارتباطات اجتماعی و مهارت های شهروندی محقق شده است و دانشگاه در تحقق مهارت ذهنی و شناختی و مهارت های فردی و زیستی میان دانشجویان موفقیت چندانی نداشته است. همچنین در دست‌یابی به مهارت‌های زندگی در دانشکده‌های مورد مطالعه نیز تفاوت معناداری وجود ندارند، اما در متغیر جنسیت چنین چیزی مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of life skills with emphasis on the role of Mazandaran University Curriculum

نویسندگان [English]

  • Nasrin Javan 1
  • Meimanat Abedini Baltork 2
  • Sirus Mansoori 3
  • Somayeh Yonesi Khanghahi 4
1 M.A of Psychology, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 PhD Student, Department of Education, School of Psychology and Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 PhD Student, Department of Education, School of Psychology and Education, University of Shiraz, Shiraz, Iran
4 Teacher in Babol
چکیده [English]

Despite deep cultural change and change of life styles, many people faced with life issues, are lack ability necessary and this matter is injury the same faced to problems of everyday life. Research shows that they deal human stained individuals to set their many abilities have to. So the main purpose of this research, assessment of curriculum on student's life skill in university. Life skills required in this research, interpersonal communication skills, social, mental and cognitive skills, interpersonal skills and life skills and citizenship. Used method is in descriptive-survey. Questionnaire is also used for data collection. Result of this study indicate that somewhat since social communication skills, interpersonal skills, and citizenship has been realized Intellectual skills, cognitive skills among individual and university students had little success. In addition to life skills significant difference between them, but gender variable no such thing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • Curriculum
  • Students