کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انجام شد. روش تحقیق از نوع پیمایشی است جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می باشد. 514نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پاسخ به سوالات پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی و از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که: کارکردهای موجود دانشگاه از دید دانشجویان پایین تر از میانگین ارزیابی شد. همچنین دانشجویان دانشگاه کارکردهای مطرح شده را برای دانشگاه مطلوب، مهم ارزیابی کردند. از دیدگاه دانشجویان دانشگاه بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله و شکاف معناداری وجود دارد. از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تولید دانش اولین اولویت و توسعه فرهنگی و انتقال میراث فرهنگی آخرین اولویت در کارکرد دانشگاه مطلوب را داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

University functions from the Islamic Azad University (Ardabil Branch) students’ perspective Ardabili)

نویسندگان [English]

  • Yusef Namvar
  • Azam Rastgo
  • Sadredin Satari
Assistance professor of Islamic Azad University, Ardebil, Iran
چکیده [English]

This study aim is to evaluate the university functions from viewpoint of Islamic Azad University, Ardabil Branch. Research method is field study. Population of research in this research are all of students who study in Islamic Azad University (Ardabil branch). 514 person of students from university were selected as a sample by random stratified sampling. Required data for responding the research questions were collected by researcher made questionnaire and data were analyzed by descriptive and inferential statistic by SPSS software. The results showed that: the university current functions from students' viewpoint of university is lower than mean. Also, university students considered important the presented functions for ideal university. From university student’s viewpoint, there is a significant gap between the current position and the ideal position. From university student’s viewpoint, science production has the first priority and cultural development and transfer of cultural heritage has the last priority in ideal university function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • university
  • function
  • Islamic Azad University