پیش بینی شادکامی بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه روان شناسی عمومی، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین بخشش و عواطف مثبت و منفی با شادکامی در بین کارمندان معاونت امور برنامه ریزی اقتصادی جهاد کشاورزی بود. به این منظور 148 کارمند از بین کارکنان اداره مذکور با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه شادکامی آکسفورد و مقیاس عاطفه مثبت و منفی و مقیاس بخشش هارتلند جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عواطف مثبت  با شادکامی همبستگی مثبت و معنا دار دارد. حال آن که متغیر عواطف منفی با شادکامی همبستگی منفی و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد متغیر بخشش به صورت معنی دار شادکامی را پیش بینی نمی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predict happiness based on forgiveness and positive and negative emotions

نویسندگان [English]

  • Loobat Abolmasoumi 1
  • Haiede Saberi 2
1 M.A of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.
2 Assistant Prof, of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.
چکیده [English]

The primary aim of this study was to investigate the relationship between forgiveness and positive and negative emotions of happiness among employees Department of Agriculture's Economic Planning. For this purpose, 148 employees of the office staff were selected by simple random sampling. In this study, the Positive and Negative Affect Scale Oxford happiness questionnaire and Heartland Forgiveness Scale were used to collect information. The results showed that positive emotion has a positive and significant correlation with happiness. While negative emotions variable is negative and significant correlation with happiness. The results also showed a significant variable for forgiveness does not predict happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Positive Emotions
  • Negative Emotions
  • forgiveness