رابطه حل تعارض و کنترل عواطف با سازگاری پس از طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر- ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد تنکابن، گروه روانشناسی بالینی،تنکابن – ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد واحد ابهر، گروه روانشناسی ،ابهر- ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه حل تعارض و کنترل عواطف با سازگاری پس از طلاق انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. بدین منظور از بین کلیه افراد متارکه کرده در شهرستان تنکابن که بحران طلاق را مدیریت کرده و سازگار شده اند ؛ 200 نفر بصورت هدفمند بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. سپس پرسشنامه سازگاری پس از طلاق، پرسشنامه حل تعارض و مقیاس کنترل عواطف بعنوان ابزار پژوهش در مورد هر یک از افراد گروه نمونه مورد استفاده قرار گرفت؛ و در پایان اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش همبستگی رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیر حل تعارض و مؤلفه های کنترل عواطف(خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت) با سازگاری پس از طلاق رابطه معناداری وجود دارد(01/0 P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation Conflict Resolution and Affective Control with Adjustment after Divorce

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Rahmani 1
  • Mohammad Ali Rahmani 2
  • Alireza Jafari 3
  • Fereshteh rahmani 4
1 MSc.of counseling and guidance, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar-Iran.
2 Assistant Prof, of Counseling & Clinical Psycology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University,Tonekabon,Mazandaran-Iran.
3 Assistant Prof, Department of Psychology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar-Iran.
4 Master of Clinical Psychology
چکیده [English]

This study aimed to determine the Relation Conflict Resolution and Affective Control with Adjustment After Divorce.The study was descriptive and correlational. The basis of all divorced people in the city Tonekabon that crisis management divorce and were compliant; 200 students were selected by purposive sampling method as study samples. The consistency of the questionnaire after the divorce, conflict resolution and scale questionnaire as a means of controlling perceptions about each of the sample group was used; and at the end of the collected data using multivariate regression correlation analysis was performed. Results from the analysis showed that the variable component of conflict resolution and control emotions (anger, depression, anxiety and positive affect) the compatibility significant relationship after divorce(P<0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict Resolution
  • Control emotions
  • Adjustment after divorce