بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی و استادیار دانشگاه علوم تحقیقات تهران

2 دبیرآموزش و پرورش شهر پیشوا /کارشناس ارشد آموزش ریاضی

چکیده

اعداد اعشاری از مباحث پایه‌ای در ریاضیات مدرسه است که پس از معرفی این اعداد در دوره ابتدایی، در سال‌های بعد به عنوان یکی از مفهوم‌ها و ابزارهای مفید و قابل تعمیم، در برنامه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد..در این پژوهش بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه‌های ششم، هفتم و هشتم در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری بررسی و طبقه‌بندی و مقایسه شده‌اند. نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل 103 دانش‌آموز سال ششم، هفتم و هشتم است که از جامعه در دسترس انتخاب شده‌اند. داده‌ها با استفاده از آزمون مقایسه اعداد اعشاری جمع‌آوری شدند و پاسخ‌های دانش‌آموزان بر اساس معیارهای تعیین شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .براساس نتایج بدست آمده دانش آموزان کلاس هشتم دارای بیشترین میزان بدفهمی در ارتباط با مفایسه اعداد اعشاری هستند و تفاوت معناداری از لحاظ آماری بین بدفهمی‌های دانش آموزان  در هر سه پایه وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که اکثر بدفهمی‌های کشف شده در تحقیقات دیگر در بین دانش‌آموزان مورد بررسی وجود دارد و همچنین با گذشت زمان و افزایش سن بدفهمی دانش‌آموزان توسعه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Misconceptions of students about comparing decimal numbers from 6th, 7th and 8th year of girl pishva town

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shahvarani 1
  • Mohammad Hasan Behzadi 1
  • Abed Moradi 2
1 Assistance Professor ,Islamic Azad University, Science and Research, Tehran, Iran
2 Secretary of Education and M.A of Mathematic, Pishva, Iran
چکیده [English]

Decimal numbers are one of the basic issue in school mathematics. After introducing Decimal numbers to students in elementary course, they are usually used as one of the important concept as generalizable tool in upper grades and they play important role in mathematics. In this research, inferential (contingency table) and descriptive statistics are used for analyzing data.The aim of this research is to study, categorization and comparing the students’ misconceptions in comparing decimal numbers. The sample in this research consists of 103 students in 6th, 7th and 8th grade, chosen from the available statistical population. The data were collected by using “Decimal comparison tests” and answers were analyzed in accordance with the assigned criteria. According to the achieved results relating to the misconceptions of Decimal numbers comparison, the 8th grade students had the most amount of misconception in comparison with the 6th and 7th grade students and statistically there was a meaningful deference between the results. Showed that most discovered misconceptions in other research works, also showed themselves in this research. Meanwhile, misconception expands as the student’s progression the course. In addition, a pattern is introduced for discovering misconceptions of Decimal numbers comparison by the help of previous research conducted by others mentioned in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Misconception
  • Decimal numbers comparison
  • Decimal comparison tests
  • mathematics teaching