بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان مدارس عادی دوره متوسطه استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ،گروه (علوم تربیتی)، قائم شهر،ایران

2 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دوره ی متوسطه استان مازندران انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی – مقطعی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان متوسطه که تعداد 152170نفر(75610 دختر و76560 پسر) در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بودند تعداد800 نفر (399دختر و401 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی(طبقه‌ای -خوشه‌ای چند مرحله‌ای)به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش و جمع‌آوری اطلاعات از آزمونR)   SCL-90- ) و پرسشنامه مشخصات فردی – تحصیلی استفاده شد. به منظور بررسی رابطه بین نمرات سلامت روانی دانش آموزان با متغیرهای جنسیت و پایه تحصیلی از شاخص های آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید. یافته ها ی این بررسی نشان داد6/29 درصد نمونه ها دارای اختلال سلامت روان بودند ، یافته های پژوهش حاضر مؤید این امر است که میانگین توزیع اختلال دختران در 9 مقیاس آزمون بیشتر از دانش آموزان پسر است. بین اختلال روانی و مؤلفه های وسواس ، حساسیت بین فردی ، افسردگی و ترس مرضی  در پایه  های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت . در مؤلفه های روان پریشی ، پرخاشگری ، اضطراب ، شکایات جسمانی و تصورات پارانوئیدی تفاوت معناداری مشاهده نگردید . در تحلیل واریانس چند عاملی در مؤلفه تصورات پارانوئیدی بین سه پایه تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت ولی در آزمون تعقیبی شفه بین میزان تصورات پارانوئیدی در پایه اول و سوم تفاوت معناداری مشاهده شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The Relationship between Influencing Factors of Cognitive Failure and Students' Academic Failure"

نویسندگان [English]

  • S.Zahra Sadati 1
  • Fatemeh Babaie Zadeh 2
1 Department of Education, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
2 M.A of Measurement (psychometric)
چکیده [English]

The present study investigated Factors affecting cognitive failure including, Age, Sex, occupation, type of degree,  Terms of conditional  and also Cognitive failure associated with Academic failure.  The study is descriptive and correlation.  Statistical Society Includes all students  of Azad University , Yadegar-e-Emam Khomeini (RH) SHahreray  Branch(N=22904). Students were studying in 93-92 first term. Relative cluster random sampling method was used. 384 samples were selected as the main studied participants. . Cognitive Failure Questionnaire (CFQ) and Personal profile were the data collection instruments. Cronbach's alpha for the Cognitive Failures Questionnaire ./79 Obtained. In order to investigate the relationship between variables and comparing them appropriate statistical  procedure, Pearson correlation coefficient, Path Analysis,  T-Test and one – way ANOVA were used. There was not significant discrepancy between cognitive failure and academic failure. Also the relationship between cognitive failure and Sex, occupation, type of degree,  Terms of conditional was  not significant. The relationship between Age and cognitive  failure was Positive. Although cognitive failure predicted Occupational accidents and traffic , but  cognitive failure could not be a predictor of Academic failure. Could be due to the anxiety of test conditions. Because it increases the level of consciousness and cognitive control students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive failure
  • academic failure
  • Influencing Factors
  • Students