رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

3 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان(اصفهان)

4 هیات علمی دانشگاه اصفهان- سرپرست دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش عوامل  تاثیر گذار بر نارسایی شناختی که از آن جمله می توان به عواملی مانند سن،  جنس،  شغل،  نوع،رشته تحصیلی، تعدادمشروطی، مصرف دارووهمچنین رابطه نارسایی شناختی را با افت تحصیلی مورد بررسی قرار می دهد. روش طرح تحقیق توصیفی  واز نوع همبستگی می باشد. وجامعه آماری شامل کلیه دانشچویان  دانشگاه آزاد واحد یادگارامام خمینی(ره) شهرری که در نیمسال اول 93-92 مشغول به تحصیل بودند، می گردید(22904=N).  تعدادنمونه  از طریق فرمول ساده شده کوکران بدست آمد(384= n)، که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مشخصات فردی وپرسشنامه نارسایی شناختی (CFQ) بود. آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 79/. برای پر سشنامه نارسایی شناختی بدست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل مسیرو آزمون تی تست و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین نارسایی شناختی وافت تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین بین جنس، شغل،  نوع رشته تحصیلی، تعداد مشروطی، مصرف دارو در دانشجویان تفاوت آماری معنادری وجود ندارد. اما نارسایی شناختی با سن رابطه مثبت داشت. باوجود اینکه تحقیقات پیشین وجود رابطه مثبت بین نارسایی شناختی با سوانح شغلی وتصادفات را پیش بینی می کرد ولی نمی توانست پیش بینی کننده افت تحصیلی باشد. واین به علت میزان اضطرابی است که در شرایط امتحانی پیش می آید وسطح هوشیاری وکنترل شناختی دانشجویان را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The Relationship between Influencing Factors of Cognitive Failure and Students' Academic Failure"

نویسندگان [English]

  • Nahid BabaieAmiry 1
  • Mohammad Bagher Kajbaf 2
  • Mohammad Mehdi Mazaheri 3
  • Gholam Reza Manshaee 3
  • Hooshang Talebi 4
1 Ph.D. Student of Educational Psychology, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan)Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Professor of Psychology, Department of Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Philosophy, Department of Psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
4 Associate Professor of Applied Statistics, Department of Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The present study investigated Factors affecting cognitive failure including, Age, Sex, occupation, type of degree,  Terms of conditional  and also Cognitive failure associated with Academic failure.  The study is descriptive and correlation.  Statistical Society Includes all students  of Azad University , Yadegar-e-Emam Khomeini (RH) SHahreray  Branch(N=22904). Students were studying in 93-92 first term. Relative cluster random sampling method was used. 384 samples were selected as the main studied participants. . Cognitive Failure Questionnaire (CFQ) and Personal profile were the data collection instruments. Cronbach's alpha for the Cognitive Failures Questionnaire ./79 Obtained. In order to investigate the relationship between variables and comparing them appropriate statistical  procedure, Pearson correlation coefficient, Path Analysis,  T-Test and one – way ANOVA were used. There was not significant discrepancy between cognitive failure and academic failure. Also the relationship between cognitive failure and Sex, occupation, type of degree,  Terms of conditional was  not significant. The relationship between Age and cognitive  failure was Positive. Although cognitive failure predicted Occupational accidents and traffic , but  cognitive failure could not be a predictor of Academic failure. Could be due to the anxiety of test conditions. Because it increases the level of consciousness and cognitive control students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive failure
  • academic failure
  • Influencing Factors
  • Students