کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،د‌انشگاه مراغه

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، گروه روانشناسی، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه سبک های فرزندپروری یانگ 1999 بر اساس تحلیل مولفه های اصلی از طریق چرخش واریماکس و دستیابی به ابزاری دقیق در سنجش سبک های فرزندپروری برای نمونه جمعیت ایرانی اجرا گردید.جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه بودند،که با روش نمونه گیری  تصادفی خوشه‌ای نمونه‌ ای به حجم  400‌ نفر انتخاب گردیدکه از این تعداد 276 نفر زن و 124 نفر مرد بودند. نتایج حاصل از تحلیل مولفه های اصلی از طریق چرخش واریماکس بر اساس 17 عامل به این صورت نتیجه گیری شد که در پرسشنامه مادر از 72 پرسش به 28 پرسش کاهش یافت و در پرسشنامه پدر 72 پرسش به 30 پرسش کاهش پیدا کرد. نتایج حاصله با نسخه انگلیسی پرسشنامه فرزندپروری یانگ تقریباً هماهنگ بوده و تنها در چند خرده مقیاس نیاز به اصلاح می‌باشد که عبارتند از: (برای مادران) بی اعتمادی/بدرفتاری سوالات 10 و 11 و در عامل اطاعت سوال 32 و در عامل ایثارگری کل سوالات، عامل استحقاق/بزرگ منشی کل سوالات، عامل خویشتن داری/ خودانضباطی ناکافی کل سوالات، عامل گرفتار کل سوالات باید حذف یا جایگزین گردد.و (برای پدران) عامل رهاشدگی/بی ثباتی سوال 7، در عامل ایثارگری کل سوالات، در عامل منفی گرایی/ بدبینی کل سوالات، عامل بازداری هیجانی سوال 6 باید حذف یا جایگزین شود.نتایج این مطالعه نشان  دادکه پرسشنامه سبک های فرزندپروری یانگ ابزار مناسبی برای سنجش سبک های فرزندپروری در جامعه ایرانی می باشد و از آن جا که یکی از متغیرهای تأثیر گذار در ایجاد طرح واره های ناسازگار اولیه شیوه های فرزندپروری می باشد پرسشنامه فرزندپروری یانگ ابزار مناسبی در نایل شدن به این هدف می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Young Parenting Inventory

نویسندگان [English]

  • Layli Amirsardari 1
  • Ahmad Esmali 2
  • Ali Khademi 3
1 Ph.D. student of phycology, Islamic Azad University, Tehran Centeral Branch and Young researchers and elite club, Tehran, Iran
2 Assistance professor of phycology, Islamic Azad University, Maraghe, Iran
3 Department of phycology, Islamic Azad University, Maraghe, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the efficacy of psychometric indices of Young’s parenting style inventory (1999) based on confirmatory factor analysis via Varimax rotation and achieve an exact tool for the assessment of parenting styles in Iranian population samples. The Statistical population was Urmia Azad University students. The sample size was 400 students that were selected by Cluster sampling involving 276 women and 124 men. The result of the confirmatory factor analysis via Varimax rotation based on 17 factors was as follows: Mother and father questionnaires were reduced from 72 to 28 and 72 to 30 questions respectively. The results are in harmony with English version of Young’s parenting questionnaire and just a few subscales need to be modified which involve: (for mothers) lack of trust/mistreatment including questions 10 and 11, in obedience factor, question 32, in altruism factor, all questions, in merit factor, all questions, in self-control factor/inadequate self-discipline, all questions. The problematic factors among all questions should be omitted or replaced. And (for fathers) in abandonment/instability factor, question 7, in altruism factor, all questions, in negativism/pessimism factor, all questions and also emotional inhibition factor in question 6 should be omitted or replaced. The results of this study showed that Young’s parenting style questionnaire is a suitable tool for assessing parenting styles in Iranian society, moreover, it is one of the effective variables in the initial creation of the maladaptive schema, and therefore, this tool is appropriate to achieve this goal. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting styles
  • exploratory factor analyses
  • Normalization