ارزیابی عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیارگروه علوم تربیتی،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل، ایران

چکیده

چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت موجود عملکرد سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بر اساس الگوی اچیو از دیدگاه اعضای هیات علمی  بوده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی نیمسال اول93-92 بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، گروه نمونه انتخاب و داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت جمع آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان، و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ برابر 941/0 بدست آمد. داده های گرداوری شده با شاخص های آمار توصیفی(میانگین، درصد، انحراف استاندارد)، آزمون T مستقل، تحلیل واریانس ANOVA و فریدمن تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده حاکی از آن است که عملکرد سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی بالاتر از متوسط بوده و بین متغیرهای جنسیت، سن، سنوات خدمت، رشته تحصیلی و نوع استخدام اعضای هیات علمی با دیدگاه آنان نسبت به عملکرد سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد. از نتایج تحقیق می توان در برنامه ریزی ارتقای عمکرد دانشگاه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of organizational performance viewpoint of faculty members (case study: Islamic Azad University Ardabil Branch)

نویسندگان [English]

  • Sadraddin Sattari
  • Yosef Namvar
Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

This research was aimed an Evaluation of organizational performance viewpoint of faculty members from viewpoint of faculty members based on ACHIEVE model in Islamic Azad University Ardabil branch. The research method was applied research and the data collecting method was descriptive-survey type. The population in this research includes faculty members at first term in 1392-93 academic year, and the sample group selected by random sampling. For data collection, instrument of research was standard questionnaire with Likert spectrum. The Validity of instrument was surveyed by a number of specialist reviews, and the reliability was surveyed by Cronbach’s Alpha coefficient as to be 0/941. The data of the study were analyzed via descriptive statistics, T test, freedman analysis and ANOVA. The results of the data analysis in this research were: The current situation of organizational performance at Islamic Azad University was above the moderate. Also, there were significant difference in organizational performance based on sex, age, discipline, and employment situation variables. The results of this study can be used to improve the university performance planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational performance
  • ACHIEVE Model
  • Islamic Azad University Ardabil Branch