رابطه هوش اخلاقی ومهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت‌های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دبیرستان‌های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 269 نفر برآورد و به شیوه نمونه گیری صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیده است. از سه پرسشنامه هوش اخلاقی، مهارت‌های اجتماعی ماتسون و عملکرد تحصیلی فام وتیلور استفاده گردیده و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد و نمودار و روش‌های آمار استنباطی مانند همبستگی، رگرسیون، تی نمونه‌های مستقل و تحلیل واریانس تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد بین هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.بین ابعاد هوش اخلاقی به جز راستگویی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد مهارت اجتماعی (مهارت اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همسالان) با عملکرد رابطه معنی دار وجود دارد. اما رابطه بین دو بعد رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی با عملکرد تحصیلی معنی دار ولی منفی می‌باشد مدل تاثیرهوش اخلاقی و مهارت‌های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان معنی دار بود . ضرایب بتا نیز نشان داد که هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی پیش بینی کننده معنی داری برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان بودند و مهارت اجتماعی تاثیر بیشتری را بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral intelligence and social skills and academic performance nomadic high school students in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Khodamorad Ghermezi 1
  • Abbas Gholtash 2
  • Ahmad Reza Ojinezhad 2
1 M.A of psychology Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
2 Assistant professor of psychology Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between moral intelligence and social skills and academic performance of students.‌Ay been selected. Three questionnaires moral intelligence, social skills and academic performance Matson Vtylvr shades were applied and the use of indices descriptive statistics such as frequency, percent and inferential statistical methods such as correlation, regression, independent samples t analysis of variance was analyzed. As well as the dimensions of social skills (social skills appropriate, antisocial behavior, aggressive and impulsive behavior, domination, having great confidence in self and peer relationships) there is a significant correlation with performance. But the relationship between the two dimensions of antisocial behavior, aggression, impulsive behavior and academic performance in significant Tasyrhvsh model is the moral and social skills and academic performance of students was significant. Beta coefficients showed that significant predictors of moral intelligence and social skills for students' academic performance and social skills have a greater impact on the academic performance of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Intelligence
  • social skills
  • Academic performance