راهبرد اثربخش مقابله با استرس شغلی ( مطالعه موردی: بررسی نقش هوش هیجانی در پیشگیری و کاهش استرس شغلی کارکنان در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور الیگودرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور الیگودرز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

چکیده

هوش هیجانی توانایی آگاهی، تنظیم و به کار گیری هیجانات به منظور کمک به حل مشکلات و داشتن زندگی شخصی و شغلی اثر بخش می باشد. از سوی دیگر، استرس شغلی که امروزه به یکی از پرهزینه ترین مشکلات محیط های کاری تبدیل شده است، زمانی رخ می دهد که الزامات شغلی با توانایی ها ، منابع و نیازهای کارکنان مطابقت نداشته باشد. به نظر می رسد، هوش هیجانی عامل مهمی در سازگاری کارکنان با شغل و شرایط اشتغال و استفاده درست و منطقی از هیجانات در محیط کار می باشد و می تواند در کاهش استرس شغلی کارکنان مؤثر باشد. این پژوهش به مطالعه رابطه هوش هیجانی و استرس شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد و پیام نور الیگودرز می پردازد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان الیگودرز و نمونه پژوهش، 50 نفر از کارکنان علمی و اداری دو دانشگاه (25 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد و 25 نفر از کارکنان دانشگاه پیام نور) می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه هوش هیجانی بار- اُن و پرسشنامه استرس شغلی زایس می باشد. در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، ضریب همبستگی پیرسون و آلفای کرونباخ در نرم افزارSPSS-15  استفاده شده است. تحلیل آماری یافته های پژوهش، مبین آن است که بین هوش هیجانی و استرس شغلی در کارکنان دانشگاه های آزاد و پیام نور تفاوت معنی داری  وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective strategy to deal with job stress (case study examines the role of emotional intelligence in preventing and reducing job stress and Noor Islamic Azad University Aligudarz)

نویسندگان [English]

  • S.Saeed Hosieni 1
  • Khalil Ghafari 2
1 Assistant professor of Payam-e-Noor, Aligodarz, Iran
2 Assistant professor of Islamic Azad University, Aligodarz, Iran
چکیده [English]

Emotional intelligence is the ability to learn, adjust and use emotions to help solve problems and have a personal life and career is effective. On the other hand, job stress, which is now one of the most costly problems in the workplace has become that occur when job requirements with the ability, resources and does not match the needs of employees. This study analyzes the relationship between emotional intelligence and job stress in employees and Payam Noor University pays Aligudarz. The population under study, university staff and PNU city Aligudarz and the study sample, 50 scientific and administrative personnel of two universities (25 employees and 25 employees of the University PNU), characterized by random sampling. Simple been selected. The data collected in this study, questionnaire Bar-on Emotional Intelligence and Job Stress Questionnaire Zeiss is. In this study, exploratory and confirmatory factor analysis, Pearson correlation coefficient and Cronbach's alpha software was used SPSS-15. Statistical analysis findings, indicate that between emotional intelligence and job stress among university staff and PNU there is no significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Stress
  • university staff