بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رودهن می پردازد. برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای از دانشجویان دانشگاه رودهن انتخاب شدند. مجموع این دانشجویان 1400نفر  بودند  که از این تعداد 300 نفر انتخاب گردیدند ابزار پژوهش 1-سیاهه 30 گویه ای خلاقیت هیجانی آوریل(1999) به منظور اندازه گیری خلاقیت هیجانی در چهار بعد بداعت، اثر بخشی، صداقت و آمادگی تهیه شده و آوریل با روش آلفای کرونباخ پایایی نمره کل خلاقیت هیجانی را 91/0 و پایایی ابعاد آمادگی، اثربخشی، صداقت و بداعت را به ترتیب80/0، 89/0، 80/0، 85/0 بدست آورد. 2-آزمون های کلامی و غیر کلامی تفکر خلاق تورنس (TTCT) دارای دو فرم موازی A و B که در آزمون کلامی تورنس، سه مولفه سیالی، انعطاف پذیری و ابتکار و در آزمون غیر کلامی تورنس، چهار مولفه سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط اندازه گیری می شوند. نتایج بیانگر بلامانع بودن انجام تحلیل عاملی بر روی داده‌های این متغیر می‌باشند. آماره KMO با مقداری بیش از 5/0 نشان‌دهنده کفایت نمونه‌گیری و سطح اطمینان صفر برای آزمون بارتلت مناسب بودن مدل عاملی مورد استناد را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity, reliability and standardization test in April emotional creativity

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Sabet 1
  • Majid Shafie Amiri 2
  • Fatemeh Khani Abdoalahi 3
1 Assistant professor of psychology Islamic Azad University, Rodehen, Iran
2 M.A of psychology Islamic Azad University, Rodehen, Iran
3 M.A of Ecotourism Islamic Azad University, Noor, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to evaluate the validity, reliability and standardization of test April emotional creativity among students of Azad University's Branch. To select the sample using stratified random sampling were selected from the University Branch. The sum of these students, 1,400 were out of which 300 were selected for study tool 1-log 30 items, emotional creativity April (1999) to measure emotional creativity in four dimensions: novelty, effectiveness, honesty and willingness prepared and April with Cronbach's alpha reliability of the 91/0 emotional creativity and reliability of readiness, effectiveness, integrity and innovation in the order of 80/0, 89/0, 80/0, vary from 850 won. 2-tests of verbal and nonverbal creative thinking Torrance (TTCT) has two parallel forms A and B in Torrance verbal test, the three components of fluency, flexibility and originality and non-verbal tests Torrance, four components of fluency, flexibility, originality and expansion are measured. The results indicated that factor analysis on the data for this variable are permitted. KMO statistic with a value greater than 5.0 indicates a sampling adequacy and Bartlett's confidence level zero to test the suitability of the model shows the factors cited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • standardization
  • creativity
  • April