رابطه بین تاب آوری روانی و میزان سخت رویی با نشانگان وانمود گرایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

نشانگان وانمود گرایی (ایمپاستر) یک اختلال روانشناختی که در آن فرد دلایل موفقیت های خود را به شانس نسبت می دهد وخود را سزاوار موفقیت های به دست آمده نمی داند هرچندطوری رفتارمی کند که دیگران اوراباهوش وشایسته بدانند. از سوی دیگرسخت رویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی محافظت کننده در برابر فشارهای زندگی است که دارای سه مولفه ی تعهد، کنترل، چالش می باشد.ازطرفی تاب آوری الگوهای رفتاری مثبت وشایستگی های عملی است  که فرد در موقعیت های استرس آمیز هنگام مواجه با گرفتاری های نشان می دهد.این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تاب آوری  وسخت رویی با نشانگان   وانمود گرایی ( ایمپاستر) انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش افرادی است که دارای اعتیاد در سال  93– 1392 در شهر های غرب استان مازندران  که از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 150 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند ابزار تحقیق عبارت بودند از مقیاس وانمود گرایی کلانس   (1985) ، مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون (2003) ، مقیاس سخت رویی اهواز (1377). نتایج  نشان می دهد که بین  تاب آوری  ونشانگان وانمود گرایی یک رابطه معنادار منفی ومعکوس وجود دارد که این ارتباط منفی ومعکوس در مورد متغیرهای سخت رویی ونشانگان    وانمود گرایی هم صادق است . افراد دارای نشانگان وانمودگرایی ( ایمپاستر) علی رغم وجود شواهد بیرونی موفقیت ها در درون سازی موفقیت های خود ناتوان هستند وهر قدر که تاب آوری کم تر باشد ، به همان نسبت وانمود گرایی بیشتر است وبالعکس ودر مورد سخت رویی نیز همین گونه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of the Relationship Between Resiliency and Hardiness with Imposter Syndrome.

نویسنده [English]

  • Javad Khalatbari
Assistant professor of psychology Islamic Azad University, tonekabon, iran
چکیده [English]

Imposter syndrome is a psychological disorder in which a person finds out the reasons of his/her success in fortune so that s/he does not deserve him/herself with them, however behaving in such a way that everybody knows him/her as intelligent and efficient. On the one hand, hardiness is a supportive personality characteristics while facing life stress, which it owns three elements: commitment; control and challenge. On the other hand, resiliency can be considered as positive behavioral model and practical aptness which can be manifested when a person faces difficulties in stressful situations. the aim of the present study has been to investigate the relationship between resiliency and hardiness accompanied with Imposter syndrome (IP). The statistical population of this study consists of all addicted people living in western Mazandaran, 1392-93. The sample was picked in random classified as 150 people as the sample group. The research instruments were as follows: Clance Ip scale (1985), Conner & Davidson resiliency scale (2003)، Ahvaz hardiness scale (1377). results show that there is a reverse negative significant relation between resiliency and Ip. Furthermore the same relation is true for the two other variables: hardiness and IP. The individuals suffering from IP syndrome do not feel internal enough competent in spite of external successes, therefore less resiliency, more IP and vice-versa. The same relation is true for hardiness as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resiliency
  • hardiness
  • Imposter Syndrome