نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات پیشرفت دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 استادیار روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر .بوشهر.ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات مثبت و منفی پیشرفت دانشجویان بود. نمونه پژوهش شامل 121 نفر ) 91 دختر و 08 پسر( از دانشجویان دانشگاه شیراز بود که با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه هیجانات پیشرفت بود. دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه، به شیوهی همزمان، مورد بررسی قرار گرفت. یافتهها حاکی از آن بود که از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، وظیفهمداری و گشودگی به صورت مثبت و معنادار، هیجانات پیشرفت مثبت را پیشبینی میکنند، همچنین در ارتباط با هیجانات پیشرفت منفی، روانرنجورخویی پیشبینی کنندهی مثبت و گشودگی پیشبینی کنندهی منفی هیجانات پیشرفت منفی هستند. این نتایج نشان میدهند که صفات شخصیت، نقش مؤثری در تجارب هیجانی دانشجویان در محیطهای پیشرفت، ایفا می کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Big Five-Factors of Personality in Prediction of University Students’ Achievement Emotions

نویسندگان [English]

  • Maryam Bordbar 1
  • Razieh Sheikholeslami 2
1 Ph.D. student of Educational Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor. of Educational Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of big five factors of personality in university students’ achievement emotions (positive & negative). The sample consisted of 175 Shiraz University students that were selected through the multi-stage cluster random sampling. The research instruments included achievement goals questionnaire and achievement emotions questionnaire. The results of multiple regression analysis indicated that conscientiousness and openness positively predicted positive achievement emotions. Neuroticism was the positive and significant predictor of negative achievement emotions and openness was a positive and significant predictor of negative achievement emotions. In sum, this research shows that personality traits play effective role in university students’ emotional experiences in achievement settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive achievement emotions
  • negative achievement emotions
  • big five factor of personality
  • University Students