بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روانشناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.تنکابن،ایران

2 استادیار روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر .بوشهر.ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات بوشهر ، گروه روانشناسی ، بوشهر، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه تحریفهای شناختی و بهزیستی روانشناختی با دلزدگی زناشویی بین زوجین متقاضی طلاق شهرستان رشت انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی میباشد. بدین منظور از جامعه آماری 144 نفری 184 نفر به روش نمونه گیری خوشهای برای انجام این ) پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه تحریفهای شناختی) 1389 ( ، بهزیستی روانشناختی ریف ) 1989 (و دلزدگی زناشویی ) 1991 میباشد. جهت تجزیه تحلیل دادهها از آزمونهای آماری پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان >4/ داد که بین بهزیستی روانشناختی و تحریفهای شناختی با دلزدگی زناشویی رابطه وجود دارد. ) 41 P (. بین تحریفهای شناختی و دلزدگی >4/ زناشویی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد) 41 P (. بین مولفههای بهزیستی روانشناختی یعنی پذیرش خود، رشد فردی ، روابط مثبت با دیگران ، خودمختاری ، تسلط بر محیط ، زندگی هدفمند و دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون مشخص کرد که تحریفهای شناختی و دو مولفه بهزیستی روانشناختی یعنی روابط مثبت با دیگران و زندگی هدفمند میتوانند به عنوان بیش بینی کننده دلزدگی زناشویی عمل نمایند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship betweencognitive distortionsandpsychological well-being with maritaldisenchantment in couplesapplicant divorce

نویسندگان [English]

  • MohammadAli Rahmani 1
  • Naser Amini 2
  • Zahra SiratiSabetFoumani 3
1 Assistant Professor. Islamic Azad University. Tonekabon Branch. Tonekabon, Iran
2 Assistant Professor. Islamic Azad UniversityScience and Research Bushehr Branch. Bousher. Iran
3 M.AEducational Sciences Clinical Psychology. Department of Psychology Science and Research branch, Islamic Azad University, Bushehr,Iran
چکیده [English]

This research aimed to investigate the relationship between cognitive distortions and psychological well-being with marital disenchantment in couples applicant divorce in Rasht. The correlation method is used in this study. The population is all 640 couples applicant divorce referred to family clinic, Justice and Welfare in Rasht. Using the Morgan tables, 180 subjects were selected by cluster sampling method for this study. Data collection tool is cognitive distortions questionnaire (2010), Ryff psychological well-being (2010) and marital disenchantment (1996). For data analysis, Pearson correlation coefficient and multiple regression parametric tests was used. The results showed that there is a relationship between psychological well-being and cognitive distortions to marital disenchantment (p<0.01). There is a significant positive correlation between cognitive distortions and marital disenchantment (p<0.01). There is a significant negative relationship between the psychological well-being components that is self-acceptance, personal growth, positive relations with others, autonomy, environmental mastery, purpose in life and marital disenchantment. Regression analysis also revealed that cognitive distortion and the two components of psychological well-being, namely positive relations with others and purpose in life can act as marital disenchantment predictor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive distortions
  • marital disenchantment
  • psychological well-being