بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی علامه طباطبایی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده علامه طباطبایی تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی – پیمایشی و از نوع همسبتگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بود.  که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 110 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو(NEO)، پرسشنامه روش ها و مهارت های مطالعه و برای متغیر پیشرفت تحصیلی، از معدل کل دانشجویان استفاده شد. نتایج: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که پیشرفت تحصیلی با ویژگی شخصیتی روان رنجوری و روش مطالعه سطحی همبستگی منفی، و با برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی و روش مطالعه عمقی همبستگی مثبت، و با ویژگی شخصیتی گشودکی عدم رابطه وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره  حاکی از آن بود که روش مطالعه عمقی و سطحی و ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی، روان رنجوری و برون گرایی پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی می باشند دانشجویانی که دارای تیپ شخصیتی برونگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی می باشند و از روش مطالعه عمقی استفاده می کردند پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between Personality Features and Study Methods with Educational progress in MA students Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

  • Esmail Sadipour 1
  • Hadi Jafari Nezhad 2
  • Mehrdad Haji Hasani 3
1 Assistant Professor. Alamet Tabatabaie.Tehran, Iran.
2 M.A of Educational Psycology. Alamet Tabatabaie.Tehran, Iran.
3 M.A of Family counselor. Alamet Tabatabaie.Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aime: The aime of this research was study of relationship between personality features and study methods with educational progress in students in allameh tababtabai university . Method:method in thise study was survey- descriptive and correlation. in this research a total of 110 studens were chosen by cluster sampeling. This sampel were examined by personality five- factor questionnaire, methods and skills of study questionnaire and use of terms end average for evaluation of educational progress.Results: the outcomes of the pearsonian correlation showed that the relationship between educational progress with neurotic personality and surface study method is negative, with extroversion, agreeableness, conscientious personality, and deep seated study method is positive. And relationship between educational progress with openness to experience no significant. the outcomes of the multivariate regression show that deep seated and surface study method and neurotic, conscientious, extroversion personality can predict the educational progress.conclusion: the students who have extroversion, agreeableness or conscientious personality type and uses of deep seated study method have more educational progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality features
  • study methods
  • Educational Progress