بررسی رابطه سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده ،خدابنده، زنجان

چکیده

در این تحقیق به بررسی رابطه  سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش  منطقه 9 شهر تهران در سال تحصیلی 1389-1388مورد بررسی قرار گرفته است . طرح تحقیق حاضر از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز تمامی معلمان مقطع متوسطه منطقه 9 شهر تهران در سال تحصیلی 1389-1388 می‌باشند که از این تعداد 120 نفر با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شده اند . در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت سازمانی و پرسشنامه عملکرد استفاده شده است . در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد همبستگی سلامت سازمانی و عملکرد فنی انسانی ادراکی و عملکرد کلی مدیران مطرح شده است  . با استفاده از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری به آزمون‌ فرضیه‌‌های تحقیق پرداخته شده و یافته‌های تحقیق نشان داد که بین عملکرد فنی، عملکرد انسانی و عملکرد ادراکی مدیران با سلامت سازمانی ارتباط مثبت معنی‌داری در سطح 01/0=α وجود دارد. بدین ترتیب که با افزایش عملکرد مدیران در هر سه بعد فنی، ادراکی و انسانی، سلامت سازمانی نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational health and performance of the Director of Education District 9 of Tehran

نویسنده [English]

  • Habib Azizi
Islamic Azad University. Khodabandeh Branch. Zanjan, Iran.
چکیده [English]

This research deals with the relation between the organizational health and the performance of Tehran principals in the ministry of education in the educational year of 1388-1389. The research plans a correlative form. The statistical community of the research includes all the high school teachers in Tehran in the educational year of 1388-1389 which 120 of them were chosen by kokran sample mass formula. The organizational health questionnaire and performance questionnaires were used to collect the in this research . Four hypothesizes have been stated about the correlation among organizational health human technical performance  the general performance of principals .The hypothesizes were tested by regression statistical multi hypothetical model and the results showed  that there is a positive meaningful related among technical performance  human performance conceptional  performance of principals  with organizational health at the level of ∂=0/01 . In a way that the rise of principals performance in all the technical   conceptionally  dimension increases the organizational health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational health
  • principals in the ministry