ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی دربین کارکنان آتش‌نشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 کارشناس ارشد رشته سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر ویژگیهای روانسنجی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی را در بین کارکنان آتش‌نشانی مورد مطالعه قرار می‌دهد. بدین منظور یک گروه نمونه با حجم 427 نفر از طریق نمونه برداری در دسترس انتخاب و به مقیاس 71 سؤالی بهزیستی روان‌شناختی پاسخ دادند. نتایج حاصل از اعتباریابی و تحلیل عاملی نشان داد با حذف یک سؤال به دلیل بار عاملی کم، ضریب اعتبار مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ برابر با 895/0 است. تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش آبلیمین نشان می‌دهد که مقیاس مذکور از شش عامل اصلی پذیرش‌خود، روابط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند، خودمختاری و رشدفردی اشباع شده است که در حدود 12/43 درصد از واریانس را تبیین می‌کند. برای بررسی روایی همزمان مقیاس بهزیستی روانشناختی همبستگی بین عاملهای بهزیستی روان‌شناختی و پرسشنامه فرسودگی شغلی(مسلش) بر روی یک گروه نمونه 102 نفری محاسبه و مشخص شد. همبستگی بین عامل خستگی هیجانی فرسودگی شغلی با عاملهای یکم(پذیرش خود)، دوم(روابط مثبت با دیگران)، پنجم(خودمختاری) در سطح 01/0 و با عامل چهارم(زندگی هدفمند) و نمره کل آن در سطح 001/0 منفی و معنادار است. همبستگی بین عامل مسخ شخصیت با عامل ششم و نمره کل در سطح 01/0 منفی و معنادار است. همبستگی بین عامل احساس کفایت شخصی با عامل یکم(پذیرش خود) در سطح 001/0 و با عامل ششم(رشد فردی) و نمره کل در سطح 01/0 معنادار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the Ryff,s scales psychological well-being among of firefighting employees

نویسندگان [English]

  • Hamid Ali Houmani 1
  • Shirin Koshki 2
  • Arezo Saemian 3
1 Assistant Professor. Islamic Azad University. Tehran Center Branch. Tehran, Iran.
2 Assistant Professor. Islamic Azad University. Tehran Center Branch. Tehran, Iran.
3 M.A of Assessment and Measurement. Islamic Azad University. Tehran Center Branch. Tehran, Iran.
چکیده [English]

        This study psychometric properties of the Ryff,s scales psychological well-being and relationship with job Burnout Inventory among  of  Firefighting employees. For this purpose, among all Firefighting employees in Tehran, the number of 427 participants  were selected by accidental sampling method. Ryff,s scales psychological well-being which is made of 71 items, was administrated on the sample. Because of the negative and weak correlation with total score and weak factor loading, one items were omitted. The reliability coefficient of Cronbach’s α for 70 item was 0.895. Using the principle component analysis and oblimin rotation, six factors extracted which explain 43.12 percent of the total variance of variables.These six factors include self acceptance, positive relation with others, envoironmental mastry, purpose in life, autonomy, personal growth. For concurrent validity, the correlation between the Ryff,s scales psychological well-being and job Burnout Inventory(Maslach)was calculated. Correlation between Ryff,s scales psychological well-being factors with job Burnout Inventory(Maslach)was statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Burnout
  • Ryff
  • s scales psychological well-being
  • Reliability
  • Validity