هنجاریابی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان در بین دانش آموزان شهر تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

      پژوهش حاضر باهدف هنجاریابی مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان برای دانش آموزان ایرانی انجام شد.در این پژوهش، پس از برگردان نسخه اصلی مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان به زبان فارسی و بازترجمه و اصلاح آن، فرم نهایی برای اجرا تهیه شد.آزمودنی‌ها دانش‌آموزان 16-10 سال(353 دختر، 347 پسر) در شهرتنکابن بودند که به روش نمونهگیری چند مرحلهای (طبقهای و تصادفی خوشهای)انتخاب شدند. دانش‌آموزان جهت بررسی روایی همگرا به پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان پاسخ دادند. بررسی میزان پایایی مقیاس  با روش آلفای کرونباخ انجام شد. برای محاسبه روایی مقیاس، تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه‌های اصلی به کار برده شد.از نمره تراز شده Z و T برای تهیه جدول هنجار استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 91/0 به دست آمد. تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از چرخش واریماکس، 8عامل برجسته را نشان داد. ضریب همبستگی بین نمره‌ی کلی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان و نمره‌ی کلی مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان، معنادار گردید. مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان برای دانش‌آموزان ایرانی، دارای روایی و همسانی درونی مطلوبی است و می‌توان آن را در موارد پژوهشی به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multidimensional Anxiety Scale Standardization children between students of Tonekabon

چکیده [English]

The present research aims in standardizing a multidimensional anxiety scale in children among Iranian students. In this study, when the original transcript of MASC was translated into Persian, it retranslated then reviewed for correction and the final form provided for implementation. The participants in this study include 10-16 Year old students (353 girls, 347 boys) studying in Tonekabon. The multi-stage procedure was used to pick up sample (classified and clustered random). To investigate the convergent validity, the students answered the questionnaires in Revised children’s manifested anxiety scale (RCMAS). To control scale reliability, it was utilized Cronbach coefficient. To calculate scale validity, factor analysis was used as main components analysis. To prepare the norm table, there were utilized Z & T balanced scores. Cronbach coefficient also was recorded 0.91 for the total scale. Implementing exploratory factorial analysis through varimax rotation revealed a robust eight-factor structure. Correlation coefficient was significant between the total score in multidimensional anxiety scale in children and RCMAS. The children’s multidimensional anxiety scale showed an appropriate validity and internal homogeneity among Iranian students, therefore it can be used for further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multidimensional anxiety scale in children
  • standardization
  • Validity
  • Reliability
  • anxiety