اثربخشی مشاوره گروهی بر شیوه‌ی تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA) بر میزان تعارضات زناشویی زنان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن، تنکابن ،ایران

2 گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش تعیین اثربخشی به شیوه‌ی تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA) بر تعارضات زناشویی زنان متأهل است. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون باگروه کنترل و نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای است. بدین‌منظور ازمیان کلیه دانشجویان متأهل نمونه‌ای به حجم 300 نفر انتخاب و با آزمون تعارض زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند و ازبین این 300 نفر 65 نفر نمره آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بوده به‌عنوان گروه مصرف مشخص و از بین آنها 30 نفر به روش تصادفی انتخاب شده و به صورت تحلیل ارتباط محاوره‌ای قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی 42 سوالی (MCA) ثنایی (1379) بود. نتایج تحقیق نشان داد که: - مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای در کاهش تعارض زناشویی زنان متأهل مؤثر است. - مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر مولفه کاهش همکاری مؤثر است.  - مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر مولفه کاهش رابطه جنسی مؤثر است- مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر مولفه افزایش واکنش جهانی مؤثر است.  - مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر مولفه افزایش جلب حمایت فرزند مؤثر است - مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر مولفه رابطه فردی با خویشاوند مؤثر است- مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر مولفه جدا کردن امور مالی مؤثر است- مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر مولفه کاهش رابطه فردی با خویشاوند مؤثر استنتیجه کلی اینکه مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباطی محاوره‌ای سبب کاهش تعارضات زناشویی، افزایش همکاری کاهش واکنش هیجانی، افزایش رابطه جنسی، افزایش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و دوستان همسر و افزایش رابطه خانوادگی با خویشاوندان خود و افزایش جلب حمایت فرزند، جدا کردن امور ملی در گروه آزمایش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of group counseling on conversational communication style analysis (TA) of the amount of married women marital conflict

نویسندگان [English]

  • Javad Khalatbari 1
  • Razie kia kojury 2
1 Associate Professor, Department of Psycology, Islamic Azad university, Tonekabon, Iran
2 Department of Psycology, Islamic Azad university, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Determine the effectiveness of a conversational communication style analysis (TA) of married women marital conflict. Experimental study with pre-test, post-test control group and cluster random sampling. Therefore, all students from a sample of 300 married and marital conflicts were assessed by test. Of the 300 patients, 65 men and score one standard deviation above the mean Among them, 30 were identified as target group were randomly selected and were Mavrhay correlation analysis. This questionnaire of 42 questions of marital conflict (mca) Sanaei (1379) with. The results showed that: Group counseling conversational style of communication is effective in reducing marital conflict, married women (p <. /.1) Group counseling is an effective way of communicating interactively collaborate on reducing component (p <. /.1) Group counseling practices component analysis on the interactive relationships sex less effective (p <. /.1) Group counseling practices component analysis on the interactive relationships influencing emotional reactivity is increased (p <. /.1) Group counseling practices component analysis on the interactive relationship between child support from an effective increase (p <. /.1) Group counseling practices component analysis on the relationship between individual Bakhvyshavnd interactive effects (p <. /.1) Group counseling practices component analysis on the relationship between conversational finances separate effects (p <. /.1) Group counseling practices component analysis on the interactive relationships between individuals reduced the relative effect (p <. /.1) the overall result of the advisory group interactive way to analyze the relationship between marital conflict reduction. Increase collaboration; reduce emotional reactivity, sexual Afzayshrabth increase family relationship with relatives and friends wife And enhance family relationships and gain support from your family, children, and finances separate experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analysis of conversational communication
  • Marital conflict
  • Group counseling