ارتباط بین میزان آگاهی آموزگاران از ناتوانی های یادگیری با احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی، واحد قائنات

2 کارشناس ارشد کودکان استثنائی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین ارتباط بین میزان آگاهی آموزگاران از ناتوانایی‌های یادگیری با احساس‌تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموز‏ان در پایه اول دبستان ‌بود.  بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 45 معلم انتخاب شدند. به ازای هر معلم، 5 دانش‌آموز‏ از کلاس همان معلم انتخاب شد (حجم نمونه دانش‌آموز‏ان 225 نفر). برای سنجش میزان آگاهی آموزگاران از ناتوانایی های یادگیری از پرسش‌نامه محقق ساخته و برای سنجش احساس تعلق دانش‌آموز‏ان به مدرسه از پرسش‌نامه سنجش مسولیت پذیری دانش‌آموزان استفاده شد. بین میزان آگاهی معلمان و احساس تعلق دانش‌آموزان نسبت به مدرسه رابطه معنی داری مشاهده نشد (05/0> p). بین میزان عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان و آگاهی معلمان به ناتوانی های یادگیری رابطه معنی داری مشاهده شد (05/0< p و 01/0< p). در تمام مواد درسی دانش‌آموزان معلمان دارای آگاهی مطلوب در مقایسه با دانش‌آموزان معلمان فاقد آگاهی مطلوب، از عملکرد تحصیلی بهتری برخوردار بودند. بین نمرات عملکرد تحصیلی (خواندن، نوشتن، املاء و ریاضیات) و میزان آگاهی معلمان، همبستگی مثبت و معنی دار (05/0< p)  مشاهده شد. تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر میزان آگاهی معلمان توانایی پیش بینی کنندگی متغیرهای عملکرد تحصیلی را دارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors on Faculty Development of Azad University, Azadshahr Branch

نویسندگان [English]

  • Majid Pakdaman 1
  • Ahmad Reza Talebi 2
1 Associate Professor, Department of Management, Islamic Azad university Ghaenat, Iran
2 M.A of Exceptional Children
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between teachers' knowledge of learning disabilities andstudents' sense of belong toschool and academic performance Using a sample of 45, for each teacher five students were selected from the same class (size student sample was 225). The results showed there in no significant relationship between teachers' knowledge and sense of attachement. Between the academic performance of students and teachers knowledge about learning disabilities there is a significant relationship. Regression analysis showed that teachers' knowledge has the ability to predict academic performance of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teachers'
  • Learning
  • First Grade