واکاوی مولفه های تاثیر گذار بررشد حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد آزادشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری،ساری ،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری، ساری ،ایران

چکیده

هدف  این تحقیق واکاوی مولفه های تاثیر گذار بررشد حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد آزادشهر بود. این تحقیق به روش پیمایشی با رویکردتحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت.جامعه آماری آن کلیهاعضای هیأت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر در سال تحصیلی 92-91 که تعداد آنها 135نفربود. برای تعیین حجم نمونه از جدول تعیین اندازه نمونه معرف ( مورگان و کرجسی ) استفاده شد که تعداد آن 80 نفر برآورد گردید که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از پرسش نامه رشد حرفه ای فتح‌اله صادقی (1388) با ضریب پایایی 95/0 و فرضیات با استفاده از نرم افزار spssو تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تحلیل عامل انجام شده به استخراج پنج مولفه زیر بنایی منجر گردید که عامل روانشناختی45/8درصد، عامل فرهنگی و اجتماعی 23/8 درصد،عامل نهادی 18/8 درصد،عامل مدیریتی 46/8 درصدو عامل حمایتی68/7 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors on Faculty Development of Azad University, Azadshahr Branch

نویسندگان [English]

  • Maryam Safari 1
  • Kioumars Niazazari 2
1 Phd student of Educational Management,Islamic Azad university, sari Branch, sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Islamic Azad university , sari Branch, Sari, Iran
چکیده [English]

The goal of this research is to analyze the effective factors on Faculty Development of members of Azad University, Azadshahr Branch. This is a survey research with factor analysis-exploration approach. Its statistical society is faculty members of Azad University, Azadshahr Branch in 2012-2013 (135 persons). Morgan &Kerjesi Sample Size Indication Tables were used to determine sample size. It was 80 persons selected by simple random method. Measurement tools were Faculty Development Questionnaire of Fathollah Sadeghi (2009) with reliability of 0.95. Assumptions were analyzed by SPSS and exoloratoin factor analysis. Then, the following five factors declared in total variance: psychological (8.45%), cultural-social (8.23%), organizational (8.18%), managerial (8.46%), and supportive (7.68%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Development
  • Faculty Members
  • Factor analysis
  • university