ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت آموزشی، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه روانشناسی، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، گروه علوم تربیتی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل به اشتراک‌گذاری دانش مبتنی بر عوامل فردی و سازمانی مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران بوده که به روش کیفی و کمی (همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری) انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 1719 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد استان مازندران در منطقه 3 بود. نمونه مربوط به پژوهش کیفی شامل 25 نفر از اعضای هیأت علمی با تجربه در تدریس و پژوهش و نمونه پژوهش کمی شامل 317 نفر از اعضای هیأت علمی بود که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای کمی از پرسشنامه 72 سؤالی استفاده شده است. پایایی کل پرسشنامه برابر با 93/0 می‌باشد و روایی محتوایی و صوری آن با کمک استادان راهنما، مشاور و دیگر استادان صاحبنظر تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمی بدست آمده از مدل ساختاری و رگرسیون از نرم‌افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج نشان داد که وضعیت به اشتراک‌گذاری دانش در دانشگاه‌ها در حد متوسط است. همچنین عوامل فردی موثر در به اشتراک‌گذاری دانش شامل به اشتراک‌گذاری مواد آموزشی، ادراک، اعتماد و خودکارآمدی دانش و عوامل سازمانی موثر در به اشتراک‌گذاری دانش شامل سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی، سرمایه اجتماعی روابط، ارتباطات سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت فناوری اطلاعات و سیستم پاداش می‌باشد. درنهایت مشخص شد که سهم عوامل فردی در به اشتراک‌گذاری دانش بیشتر از عوامل سازمانی بوده و مدلی ارائه گردید که در آن سهم هر یک از عوامل فردی و سازمانی تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Knowledge Sharing among Faculty Members of Universities

نویسندگان [English]

  • Mitra Sadoughi 1
  • Parivash Jafari 2
  • Alireza Kiamanesh 3
  • Esmaeil Kazempour 4
1 PhD. Educational Administration. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Professor. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor. Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study is to provide knowledge sharing model based on individual and organizational factors related to faculty members of Islamic Azad universities of Mazandaran province. The research method of the study was the mixture of qualitative and quantitative (Structural Equation Modeling correlation) method. The research population was all of faculty members (1/719 members) in the Islamic Azad universities of Mazandaran province in region 3. Samples of qualitative research were 25 faculty members with experience in teaching and research, and 326 faculty members who were selected through a multistage cluster sampling as the quantitative samples. To measure the quantitative variables, we used a questionnaire with 72 questions. The reliability of the questionnaire is 0.93. Content and face validity of the questionnaire determined by helping of assistant, advisor and other expert professors. We used quantitative data obtained from the structural model and regression SPSS and Lisrel software for the analysis. The results showed that the status of knowledge sharing in university is moderate. Also Individual factors influencing knowledge sharing were teaching materials, perception, knowledge self-efficacy and Individual factors were structural social capital, relation social capital, cognitive social capital, organizational communication, organizational structure, organizational culture, and IT infrastructure and reward system. Finally, we found that the contribution of individual factors on knowledge sharing is more than organizational factors. With respect to these factors and the contribution of each of them the final model was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge sharing
  • Organizational Communication
  • Trust
  • Organizational Culture