رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان  مازندران است . پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری ، کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1700 نفر بود . نمونه آماری از طریق فرمول کوکران 313 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید . ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک رهبری باس و آوالیو (2000) و پرسشنامه سرمایه فکری        بنتیس ( 2002 ) بود . داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین مؤلفه های سبک رهبری تحول آفرین ( نفوذ آرمانی ، انگیزش الهام بخش ، تحریک ذهنی و ملاحظات فردی ) با سرمایه انسانی ، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p<0/05 ) . افزون بر این ، تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین ، انگیزش الهام بخش ، ملاحظات فردی و نفوذ آرمانی ، بیشترین نقش را در پیش بینی سرمایه انسانی دارد( p<0/05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between transformational leadership style and human capital

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Leyla Hoseini Tabaghdehi 1
  • Mohammad Salehi 2
1 Department of Educational Management, Islamic Azad University of Sari, Sari, Iran
2 Department of Educational Management, Islamic Azad University of Sari, Sari, Iran
چکیده [English]

The goal of this study is to analyze the relationship between transformational leadership styles and human capital in the Islamic Azad universities, Mazandaran Province. The research is a descriptive correlation study. The statistical community is all of faculty in Islamic Azad universities in Mazandaran province (1700). Sample was calculated by the formula Cochran 300 people who were selected through stratified random sampling method. For collecting data and needed information, the library and field method were used. Data collection tools and informational in this study is two questionnaires: Bass and Avolio, s transformational leadership questionnaire (2000) and Bounties, s intellectual capital questionnaire (2002). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. Result showed that there is the positive relationship between human capital and transformational leadership style (p<0/05). In addition, regression analysis showed that the predictor variables, Motivation and inspiration, individual consideration, Idealized influence is the most important role in predicting human capital (p<0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Human capital
  • individual consideration
  • intellectual stimulation
  • Idealized influence
  • Motivation and inspiration