مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با نگرش به زندگی در دانش آموزان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دبیرستانی که در سال 94-93 مشغول به تحصیل بودند که ازاین تعداد، 200 به عنوان نمونه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مؤلفه های شخصیت نئو و ﻧﮕــﺮش ﺑــﻪ زﻧــﺪﮔﯽ استفاده شد. اطلاعات بدست آمده از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و بصورت همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.‌ یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین همه ی مولفه های شخصیت با نگرش به زندگی در سطح 01/0>P، رابطه معنادار وجود دارد. نتایج: نشان داد که بین مولفه های روان نژندی و  با نگرش به زندگی در دانش آموزان رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد و بین مولفه های برون گرایی، گشودگی به تجربه، دلپذیری، وظیفه شناسی با نگرش به زندگی رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر هر چقدر روان نژندی و  افزایش یابد، نگرش به زندگی در دانش آموزان نیز کاهش می یابد و هر چقدر مولفه های برون گرایی، گشودگی به تجربه، دلپذیری، وظیفه شناسی افزایش یابد، نگرش به زندگی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare academic self-efficacy and academic performance between obese and overweight, and normal male students in the high schools

نویسنده [English]

  • Ameneh Khalatbari
M.A of General Psychology, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

This study examined the relationship between personality traits and attitudes in students was conducted. Methods: The study was a correlation. The study population consisted of all high school students who were studying in 94-93 years this number, 200 were randomly selected for sampling. To collect data from questionnaires element of personality, and attitude to life, was used. Information obtained through the Pearson correlation coefficient and multiple regression and analyzed simultaneously Grftnd.‌ Results: According to the study, among all the elements of character and attitude to life at 01/0> P, relationship There are significant. Results showed that the components of neurosis and attitude to life and there is a significant negative relationship between the student component of extraversion, openness to experience, chunky, conscientiousness and positive attitude to life and significant relationship There. In other words, how much neurosis and increase students' attitude to life may be reduced and how the components of extraversion, openness to experience, chunky, increased conscientiousness, attitude to life is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • attitudes to life