مقایسه نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله‌ای در همسران شهدا، جانبازان PTSD، و آزادگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزادسلامی،واحد شاهرود گروه روان شناسی ،شاهرود، ایران

2 استادیار روان‏شناسی. گروه روان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز، بندرگز، ایران

3 استادیار روان‏شناسی. گروه روان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز، بندرگز، ایران.

چکیده

با پیشرفت سریع علم و فن آوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی و محیط اجتماعی ، لزوم ایجاد و مدیریت تغییر سازمانی اهمیّت ویژه ای یافته است. چنین روند رو به رشد به منظور تغییر سازمانی ، نیاز به دانش و مهارت کافی برای بهبود و تکامل سازمانی را تشویق می نماید. مدیران با کسب آگاهی از نظریه‌های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فناوری‌های نو، توانمند‌سازی خود در تطبیق و اقتباس مهارتها و استراتژی‌ها و پذیرا بودن تفکر خلاق می‌توانند به رهبران تغییر تبدیل شوند . هدف از انجام این پژوهش،  بررسی تاثیر منابع قدرت مدیران با مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی در حوزه معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی -  پیمایشی و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 480 نفر می باشد . به منظور براورد حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده گردیده که حجم نمونه بدست آمده برابر 214 نفر می باشد . جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد منابع قدرت با ضریب پایایی( آلفای کرانباخ) 87/0 و پرسشنامه محقق ساخته تاثیر منابع قدرت بر مقاومت کارکنان با ضریب پایایی( آلفای کرانباخ) 73/0استفاده شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل سوالات پژوهشی از آمار توصیفی و استنباطی (شامل تی تک گروهی و  دانکن و ...) به کمک نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که منابع قدرت مدیران بر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the psychological profile, life satisfaction and coping strategies in wives of Martyrs, veterans with PTSD, and prisoners of war

نویسندگان [English]

  • Aboalghasem Sadeghi 1
  • Mohsen Jadidi 2
  • Mohammad Mahdi Shamsaie 3
1 M.A of Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shahrud, Iran
2 Department of Psychology, Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran
3 Department of Psychology, Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran
چکیده [English]

This study was designed to investigate and compare the psychological profile, life satisfaction and coping strategies in wives of PTSD Veterans, POW Veterans and martyrs of Tehran Province.  According to nature and subject of the research this is and applied study; and due to the variables manipulation it classified as non-experimental casual-comparative and ex post facto studies.  Cluster sampling used to select 344 participants from the families of the veterans which assigned in 3 groups; the participants then administered SCL-90- R, Coping strategies inventory, and Life satisfaction questionnaire. Recruited data analyzed in two section of descriptive and inferential statistic.  Results showed that although the subjects have psychological profile in most of the subscales, there was no significant difference among the groups; also there was no significant difference among the groups on GSI. While life satisfaction of the participants were low, there was no significant difference among the groups. There was significant difference on avoidant coping response and emotion-oriented coping style of the groups; but there was no significant difference on cognitive coping response and problem-oriented coping style of the groups. The finding showed the low levels of mental health and marital satisfaction in all three groups that the allocation of psychological, cultural, social services and programs can be helpful in improving the situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological profile
  • life satisfaction
  • Coping styles
  • wives