بررسی تاثیر منابع قدرت مدیران بر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی (مطالعه موردی معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد رشته تحقیقات آموزشی ، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

با پیشرفت سریع علم و فن آوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی و محیط اجتماعی ، لزوم ایجاد و مدیریت تغییر سازمانی اهمیّت ویژه ای یافته است. چنین روند رو به رشد به منظور تغییر سازمانی ، نیاز به دانش و مهارت کافی برای بهبود و تکامل سازمانی را تشویق می نماید. مدیران با کسب آگاهی از نظریه‌های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فناوری‌های نو، توانمند‌سازی خود در تطبیق و اقتباس مهارتها و استراتژی‌ها و پذیرا بودن تفکر خلاق می‌توانند به رهبران تغییر تبدیل شوند . هدف از انجام این پژوهش،  بررسی تاثیر منابع قدرت مدیران با مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی در حوزه معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی -  پیمایشی و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 480 نفر می باشد . به منظور براورد حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده گردیده که حجم نمونه بدست آمده برابر 214 نفر می باشد . جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد منابع قدرت با ضریب پایایی( آلفای کرانباخ) 87/0 و پرسشنامه محقق ساخته تاثیر منابع قدرت بر مقاومت کارکنان با ضریب پایایی( آلفای کرانباخ) 73/0استفاده شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل سوالات پژوهشی از آمار توصیفی و استنباطی (شامل تی تک گروهی و  دانکن و ...) به کمک نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که منابع قدرت مدیران بر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of power resources managers with employee resistance to organizational change) Case Study of Administrative and Financial Department of the Central Organization of Islamic Azad University (

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Imani
M.A of Educational Management, Islamic Azad University, Rodehen
چکیده [English]

With the rapid advancement of science and technology and the complexity of the political and social environment, the need to create and manage organizational change is important. The growing trend to organizational changes needed to improve knowledge and skills and encourages organizational development. Managers know more about their theories of business, learning to use new technologies, empowerment in adaptive skills and creative thinking strategies and openness can become leaders of change. The aim of this study was to evaluate the impact of power resources managers with employee resistance to organizational changes in the department is the administrative headquarter of the Islamic Azad University. The study was a descriptive survey and The population consists of all financial and administrative staff of the Central Organization Department, Islamic Azad University, the number is 480. Morgan used to estimate the sample size table farmers have been obtained for a sample size of 214 people. Standardized questionnaire to collect data from the power source /087 and a questionnaire reliability, impact on employee resistance reliability power supplies /073 are used. Also to analyze the research questions of descriptive and inferential statistics, including single-group t-test and Duncan's software is used by spss. The results of this study indicate that power management has an impact on employee resistance to organizational change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power supplies
  • employee resistance and organizational change