مقایسه تأثیر جمله بندی های مجدد زمینه ای، مفهومی بر فرایند حل مسایل کلامی ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

این مقاله با هدف مقایسه اثربخشی تغییر جمله بندی های زمینه ای، مفهومی و ترکیب آنها بر تسهیل فرایند حل مسایل کلامی ریاضی انجام گردید. در این مطالعه، 80 دانش آموز پایه هفتم به صورت تصادفی به یکی از شرایط مذکور، و یک گروه کنترل گمارده شدند. شرکت کنندگان ابتدا به یک آزمون متشکل از شش مساله کلامی به عنوان پیش آزمون ( T) پاسخ دادند و سپس کلیه آنها، به جز گروه کنترل، یکی از انواع آزمون های جمله بندی مجدد مسایل کلامی ( T ، T،  T) را پاسخ دادند. به گروه کنترل برای بار دوم هم ( T) داده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که انواع جمله بندی های مجدد زمینه ای، مفهومی و ترکیب آنها، تأثیر معنی دار متفاوتی بر تسهیل حل مسایل کلامی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison Effects of Contextual, Conceptual Rewording on the Solving Mathematics Word Problems

نویسندگان [English]

  • Majid Haghverdi 1
  • Ahmad Shahvarani Semnani 2
  • Mohammad Saifi 3
1 Professor of Mathematics, Islamic Azad University of Arak
2 Professor of Mathematics, Islamic Azad University of Research and Sciences of Tehran
3 Professor of Educational Management, Islamic Azad University of Arak
چکیده [English]

This study was designed comparison the effects of contextual, conceptual rewording and their combination on facilitating solving mathematics word problems. In this study 80 of sixth grade students (Middle School course of studies) were randomly assigned to one of the mentioned conditions plus a control group. All the participants answered to pretest (T ). Then all of them expect control group, which received to, answered to one of three types of reworded tests (T  , T  and T ). Results indicated that types of rewordings facilitated students' performance in solving mathematics word problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem solving
  • Conceptual rewording
  • Contextual rewording
  • Mathematics word problem