رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رواشناسی عمومی

2 استاد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تبریز

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تبریز

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین تیپهای شخصیتی درون گرا و برونگرا با اعتیاد به اینترنت در مدارس متوسطه ناحیه 4 تبریز به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطه ناحیه 4 تبریز درسال تحصیلی 89-88 به تعداد 14500 می‌باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ درمیان 1500نفراز دانش‌آموزان اجرا شده و183 نفر از آنان که نمره بالایی داشتند به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه شخصیتی آیزنگ پاسخ دادند. روایی و پایایی پرسشنامه‌های فوق در تحقیقات قبلی تأیید شده و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ77/0 برای اعتیاد به اینترنت، 74/0برای پرسشنامه آیزنک به دست آمد. روش های آماری مورد استفاده شامل همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان، آزمون t مستقل می باشد. یافته ها در این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار میان درونگرایی و اعتیاد به اینترنت و همچنین رابطه منفی و معنادار میان برونگرایی و اعتیاد به اینترنت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Extrovert Introvert personalities Type and Social Support with Internet Addiction in High School

نویسندگان [English]

  • Somayeh Karimi 1
  • Seyed Davood Hosseini-Nasab 2
  • Jahangir Yari Haj Atalu 3
1 M. A General psychology
2 Professor of General Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Tabriz
3 Professor of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Tabriz
چکیده [English]

The purpose of current study was determinating relationship between personality's type (extraversion & interversion) and with internet addiction in high school's of 4 region Tabriz on 1388-89 school year. The methodology of research, was descriptive- correlation. The statistical population of study was all of high school student's in 4 region which 14500 persons. The sampling method was random. The number of statisitical sample was 183. Eyseng's questionnaire and young's Internet addiction questionnaire used in Data collection. The reliability of two questionnaires was /74and /77respectively. After Data analysis through of descriptive (mean, st. deviation…) and inferential statistics (person's coefficient, Independent t test). Results of this study showed a significant positive correlation between introversion and extroversion, internet addiction, and addiction, as well as a negative relationship between the Internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addication
  • Personalities type
  • Exteraversionism
  • Interversionism