شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان دوره کارشناسی علوم تربیتی بوده است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی و مدعو رشته علوم تربیتی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال تحصیلی 95-1394بالغ بر (185نفر) نفر می باشند که از طریق فرمول تعیین حجم کوکراین؛ (116نفر) از مدرسان ذیربط به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند و به تمام اعضای جامعه متخصصان برنامه ریزی درسی(20نفر) پرسشنامه ارایه گردید و نمونه برابر جامعه در نظر گرفته شد و داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از نظر متخصصان، و پایایی ابزار نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ برابر 92/0 به دست آمد. داده های جمع آوری شده با آماره های آمار توصیفی(فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (غیرمشروط خی دو) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده حاکی از آن است که توجه و به کارگیری مؤلفه های تفکر تأملی در عناصر برنامه درسی (هدف، سازماندهی محتوا، روش آموزش و ارزشیابی) دوره کارشناسی علوم تربیتی از دیدگاه هر دو گروه مورد تأیید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify curriculum reflective from perspective Specialists and teachers

نویسندگان [English]

  • Nooshin Shahbahrami 1
  • Maryam Seif Naraghi 2
  • Ezatollah Naderi 2
1 PhD of curriculum planning, Tehran Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Profesor of Educational Sciences, Tehran Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of this study is to identify curriculum reflective from perspective Specialists and teachers. This study is an applied research and its methodology is field research. The research population, includes all 186 faculty members and guests in curriculum planning in Islamic Azad University of Mazandaran province in the academic year 2015-16, of which 116 related teachers were selected through stratified random sampling and Cochran’s size determination formula, and 20 questionnaires were given to all members of the population of curriculum planning and the sample was considered equal to the community. The researcher-made questionnaire was used to collect data, and after confirming its validity its reliability was obtained based on Cronbach's alpha (0.92). To analyze the data descriptive statistics (frequency and percentage) and inferential statistics (unconditional Chi-square) was used. The results showed that there is a Note the use of the components of reflective thinking in the curriculum elements (goal, content organization, teaching methods and evaluation) Bachelor of Education from the perspective of both groups approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification
  • Curriculum
  • Reflecting
  • Vision specialists and educators